Ucuz WEb Sitesi Tasarımı

Cuma, 13 Mayıs 2016 by

                                            

Ankara Ucuz Web Sitesi

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Sayın Mahkemenizce, 07.08.2015 tarihli tensip tutanağının 15 nolu ara kararında, dava dilekçemizde hiçbir belge bulunmadığı gerekçesi ile “ihtiyati tedbir talebimizin reddine” karar verilmiştir. Ancak, dava dilekçemiz ekinde protokol ve protokolün 2.maddesinde satış bedelinin Müvekkil tarafından ödenmiş olduğunu gösteren çek fotokopileri mevcuttur. Davanın UYAP üzerinden açılmış ve eklerinin de Ucuz Web Sitesi UYAP üzerinden gönderilmiş olması

Ucuz Web Sitesi

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Yargıtay 15.HD. 31.10.1990 T. 3099/4480 sayılı kararı; “…Borçlu ile lehine tasarruf, yapılan kişinin -İİK m. 278’de belirtilen derecede akraba olmamaları    halinde, lehine tasarruf yapılan kişinin kötüniyetli olduğu ispatlanmadıkça tasarrufun iptaline karar verilemeyeceğini…”      II.3- DAVA KONUSU TAŞINMAZ SATIŞLARI, GERÇEK SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BEDELLER ARASINDA PEK AŞAĞI BEDEL FARKI BULUNMAMAKTADIR. İŞBU DAVADA İİK.

TOP