Web Tasarımı Firması

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

            Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 12.02.2005 tarihli, 2003/4166 E. ve 2005/977 K. Sayılı kararındaDosyanın incelenmesinden, gömme balkonun kapatılması suretiyle  taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmadığı, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı, tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemediği, cephe görünümünde meydana gelen değişikliğin ise yukarıda anılan Yasa ve Yönetmelik hükümleri uyarınca ruhsat gerektirmediği anlaşıldığından, anılan tadilatın yıktırılmasına ve para Web Tasarım Ankara sı verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denilmekle kullanım alanı açık olan  balkonun kapalı kullanım alanına dönüştürülmesinde, söz konusu tadilatın ruhsata tabi tadilatlardan olmaması nedeniyle Ankara Web Tasarım  idarece verilen yıkım kararının ve buna ilişkin olarak kesilen para Web Tasarım Ankara sının hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

                                

                                 6- Web Tasarımı Firması Ankara Web Tasarım  idarece yıkım kararı ile birlikte tahakkuk ettirilen 746.TL. ve 2.992.TL. bedelli idari para Web Tasarım Ankara larının hukuka aykırı olduğu, yukarıda izah edilen Yasa, Yönetmelik ve Danıştay kararında ifade edilmekle birlikte, verilen para Web Tasarım Ankara sı aynı zamanda pek fahiş bir Web Tasarım Ankara dır.

 Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 13.06.2003 tarihli, 2002/5869 E. 2003/3727 K sayılı  kararında……3194 sayılı Yasanın 42.  Ankara Web Tasarım sinde ruhsatsız ya da ruhsata aykırı inşaat nedeniyle verilecek para Web Tasarım Ankara larının alt ve üst sınırlarının belirlendiği, ancak, herhangi bir neden gösterilmeksizin yasada öngörülen alt sınırın üzerinde para Web Tasarım Ankara sı miktarının belirlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle  Ankara Web konusu işlemin para Web Tasarım Ankara sı verilmesine yönelik bölümün iptaline karar verilmiş Web Tasarımı Firması…….. denilmekle ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşaat nedeniyle verilecek para Web Tasarım Ankara larının miktarının belirlenmesinde, Web Tasarım Ankara  Web Tasarımı Firması miktarının yasada öngörülen alt sınırdan verilmesi, üst sınırdan verilebilmesi için haklı bir neden olması gereği vurgulanmıştır. Dolayısıyla, Web Sitesi Tasarımı tarafından yapılan tadilatın ruhsata aykırı tadilatlardan sayılmaması nedeniyle hukuka aykırı olmadığı yasa hükümleri karşısında zaten açık olmakla birlikte, verilen para Web Tasarım Ankara sı da hukuka aykırı olmakta, kaldı ki, hukuka uygun olduğu varsayılsa birlikte verilen para Web Tasarım Ankara sı miktarı pek fahiş bir Web Tasarım Ankara dır.

 

7– Yukarıda sunulan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; taşınmazda yapılan bir tadilatın; yapılardaki taşıyıcı unsurları etkilemediği, yapının tümünün veya ortak alan ve bağımsız bölümlerin kullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştirmediği ve tesisat (mekanik, elektrik) projelerinin değişikliğini gerektirmediği sürece, ruhsata tabi olmadığı anlaşılmaktadır. Web Sitesi Tasarımıe ait taşınmazda, gerek İmar İnternet Sitesiu gerekse yerel yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde esaslı bir tadilat veya inşa yapılmamıştır. Ankara Web Tasarım  İdarece verilen yıkım kararı ile 746.TL. ve 2.992.TL. idari para Web Tasarım Ankara ları da pek fahiş olmakla birlikte hukuka aykırı olup, iptali gerekmektedir.

 

8- Ayrıca, Ankara Web Tasarım  idarenin işbu usul ve yasaya aykırı kararının Web Tasarımı Firması uygulanması halinde doğacak telafisi güç zararların önlenmesini sağlamak üzere öncelikle İYUK.’nun 27. Ankara Web Tasarım si uyarınca savunma alınması beklemeksizin ve sonrasında  Ankara Web neticeleninceye kadar yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP