Web Tasarım Firması Ankara

by / Salı, 10 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım, Genel

alacaklısından mal kaçırmak kastıyla hareket ettiği konusunu bilip bilmemesinin önem arzetmemesine, kaldı ki davalıların tasarruftan önce komşu olduklarının dosya içeriğinden anlaşılmasına, öte yandan 3. kişi olan Perihan A.’ın taşınmazı gerçek değeri ile satın aldığını ve de tapuda gösterilen satış bedelinden ayrı ödemelerde bulunduğunu yasal delillerle kanıtlayamamış olmasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile aleyhindeki hükümün onanması gerekmiştir…”

Görülmektedir ki; pek aşağı değer farkından bahsedebilmek için Yerleşik Yargıtay kararları gereğince, tapudaki satış değeri ve bunun dışında ödenen değerlerin toplamı ile bilirkişilerce belirlenen gerçek satış değeri arasında bir misli ve daha fazla fark bulunması (örnek Yargıtay kararında 3 misli fark vardır) gerekmektedir.

Bu durumda, tapu satış değeri + bankadan havale yoluyla ödenen tutar ile bilirkişi raporu ile belirlenen bedel arasında mislini aşan bir fark yani fahiş fark bulunmadığı Yargıtay kararları ile sabit olan somut olayda; Davalılar arasındaki satışın gerçek bir satış olduğu, aksinin davacı tarafça ispat edilemediği gibi Yerel Mahkeme gerekçesinde de mislini aşan bir  fahiş fark olduğu yönünde yani taşınmazların pek aşağı bedelle satıldığı yönünde bir tespit-gerekçe bulunmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken usul ve yasaya, yerleşik Yargıtay Kararlarına aykırı olarak kabulüne karar verilmesi nedeniyle yerel mahkeme kararının bozulması gerekir.

 II.4. DAVAMIZDA İİK. Web Tasarım Firması Ankara MADDESİNDE DÜZENLENEN KAYDI  HAYAT ŞARTIYLA İRAT VE İNTİFA HAKKI VEYAHUT ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKTİ SÖZKONUSU DEĞİLDİR

İİK. 278/II.3. maddesinin de davamızda uygulama olanağı yoktur zira dava konusu tasarruf, bedeli ödenmek suretiyle taşınmaz satışına ilişkin olup, ivazlı tasarruflardandır. Bu nedenle, davamızda İİK.278.II.3 maddesinin uygulanması sözkonusu dahi değildir.

 III. İİK. 279. MADDESİNİN DE Web Tasarım Firması Ankara UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. 

Acizden dolayı butlan:

Madde 279 – Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemiyen bir borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebebile acizden yahut iflasın açılmasından evvelki bir sene içinde yapılmışsa yine batıldır:

1 – Borçlunun teminat göstermeği evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler;

2 – Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler;

3 – Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler.

4 – (Ek : 9/11/1988 – 3494/54 md.) Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.

Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve vaziyetini bilmediğini ispat eylerse iptal davası dinlenmez.

Şeklinde düzenlenmiş olup, Kanunkoyucu; borcunu ödemeyen borçlunun hacizden veya acizden önceki 1 yıl içinde; i)borçlunun teminat göstermeği önceden taahhüt ettikleri müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yaptığı rehinleri; ii)para veya mutad ödeme vasıtalarından başka bir suretle yapılan ödemeleri;  iii)Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeleri; iv) kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhleri batıl saymıştır.

Ancak davamızda, İİK. 279. Maddesinin uygulama olanağı bulunmamaktadır zira, dava konusu tasarruf taşınmaz satışıdır, bedeli bankadan havale edilmek suretiyle ödenmiştir, Davalı-Borçlu Şirket tahsil ettiği satış bedelini şirket kaynaklarına katarak kullanmıştır. Satış bedeli para olarak ödenmiştir. Davacı tarafça bunun aksi iddia ve ispat edilebilmiş değildir. Zira davalı şirketler arasında hiçbir ticari ilişki bulunmamaktadır ve davalılar arasındaki tek alışveriş, dava konusu taşınmazların satışıdır ve mutad ödeme aracı olan para ile satış bedeli ödenmiştir.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP