Web Tasarım Ankara

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

  1. 3194 SAYILI YASANIN 42. ANKARA WEB TASARIM SİNİN İPTALİNE YÖNELİK İNTERNET SİTESİ TASARIMI MAHKEMESİNİN E:2005/5, K:2008/93, 17.04.2008 TARİHLİ KARARI UYARINCA, 05.03.2009 YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCEKİ İMARA AYKIRILIK NEDENİYLE, HUKUKA AYKIRILIĞI İNTERNET SİTESİ TASARIMI MAHKEMESİ KARARI İLE SAPTANMIŞ YASA  ANKARA WEB TASARIM Sİ UYARINCA VERİLEN PARA WEB TASARIM ANKARA SININ İPTALİ GEREKMEKTEDİR.

 

3194 SAYILI İNTERNET SİTESİUN 42.  ANKARA WEB TASARIM SİNDE DÜZENLENEN İDARİ PARA WEB TASARIM ANKARA SINA İLİŞKİN DÜZENLEME İNTERNET SİTESİ TASARIMI MAHKEMESİNİN 05.03.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2005/5 E. 2008/93 K. 17.04.2008 TARİHLİ KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞ olup; bu husus, Danıştay Altıncı Dairesinin 29.12.2009 tarih ve E:2008/6466, K:2009/12966 sayılı;

“5940 sayılı İnternet Sitesi ile değiştirilen 3194 sayılı Web Tasarım Ankara İmar İnternet Sitesiu’nun 42.  Ankara Web Tasarım si, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği 17.12.2009 tarihinden önceki kaçak yapı suçlarına uygulanmaz.

3194 sayılı İmar İnternet Sitesiu’nun 42.  Ankara Web Tasarım sinin birinci fıkrasının “…500 000 TL. dan 25 000 000 liraya kadar para Web Tasarım Ankara sı verilir” bölümü İnternet Sitesi Tasarımı’nin 17.04.2008 günlü, sayılı kararı ile iptal edilmiş, bu karar 05.11.2008 günlü, 27045 Web Tasarım Ankara sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, iptal kararı gereğince bu tarihten itibaren dört ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmamış iptal kararı 05.03.2009 günü yürürlüğe girmiştir. Oluşan hukuki boşluk 17.12.2009 günlü, 27435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5940 sayılı yasa ile giderilmiş ise de, bu Yasanın, yürürlüğünden önceki dönem için uygulanamayacağı tabiidir.

İnternet Sitesi Tasarımı’nın 153.  Ankara Web Tasarım sinde, İnternet Sitesi Tasarımınce verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakların korunmasına yöneliktir. Öte yandan; İnternet Sitesi Tasarımıya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan  Ankara Webların İnternet Sitesi Tasarımıya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri İnternet Sitesi Tasarımının üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğu gibi, temyiz incelemesinin İnternet Sitesi Tasarımıya aykırılığı belirlenerek iptal edine kurallara göre yapılmasına da olanak bulunmamaktadır.

Ankara Web konusu işlemin dayanağı olan yasal düzenlemenin İnternet Sitesi Tasarımı’nce iptal edilerek kararın yürürlüğe girmiş bulunması ve yeni yasal düzenlemenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olaylara uygulanma imkanı bulunmaması karşısında, hukuka aykırılığı İnternet Sitesi Tasarımı kararı ile saptanmış Yasa  Ankara Web Tasarım si uyarınca verilen para Web Tasarım Ankara sının iptali gerektiğinden, İdare Mahkemesince  Ankara Webnın reddi yolunda verilen temyize konu kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Danıştay Altıncı Dairesinin Esas no : 2007/767 karar no : 2009/3601 sayılı;

 

“İnternet Sitesi Tasarımı’nce verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakların korunmasına yöneliktir. Öte yandan; İnternet Sitesi Tasarımıya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan  Ankara Webların İnternet Sitesi Tasarımı’ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri İnternet Sitesi Tasarımının üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğu gibi, temyiz incelemesinin İnternet Sitesi Tasarımıya aykırılığı belirlenerek iptal edilen kurallara göre yapılmasına da olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda,  Ankara Web konusu işlemin dayanağı yasal düzenlemenin İnternet Sitesi Tasarımı’nce iptal edilmiş olması ve bu kararın da yürürlüğe girmiş bulunması karşısında, idare mahkemesince, hukuka aykırılığı İnternet Sitesi Tasarımı kararı ile saptanmış yasa  Ankara Web Tasarım si uyarınca verilen  Ankara Web konusu para Web Tasarım Ankara sı hakkında, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.”

 

şeklindeki kararları ile de belirtilmiştir.

 

 

  1. İMARA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN TADİLAT, RUHSATA TABİ İŞLERDEN DEĞİLDİR.

 

  • 3194 sayılı İmar İnternet Sitesiunun “Yapı ruhsatiyesi” başlıklı

21/3. Ankara Web Tasarım si:

 

“Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.” şeklindedir.

 

  • 3194 sayılı İmar İnternet Sitesiu ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı İnternet Sitesiun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğin 8. Ankara Web Tasarım si gereği hazırlanan ve yürürlükteki İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 70. Ankara Web Tasarım sinde Ruhsata tabi olamayan Tadilatlar;

 

Ruhsatnameye Tabi Olmayan Tadilatlar

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP