Web Tasarım Ankara Firması

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

Konu       Web Tasarım Ankara     : Müzekkere cevaplarına ve esasa ilişkin beyanlarımızın sunumudur.

 

 

Açıklamalar :

 

Sanık tarafından kullanılıp da Müvekkile iade edilmeyen 35 P 8983 plakalı araca ilişkin  Web Tasarım Ankara Firması sürekli olarak trafik cezası geldiği ve trafik cezalarının dahi Müşteki Müvekkil tarafından ödenmekte olduğu beyanımız üzerine;  Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevapta, 35 P 8983 plakalı aracın trafik para cezaları tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının liste halinde sunulduğu, tahsilatlar ceza tutanakları üzerinde görünen ceza muhatapları adına yapıldığından ödemelerin kim tarafından yapıldığının tespit edilemediği bildirilmiştir. 23.07.2015 tarihli müzekkere cevabına ekli tahsilat listesi bu iddiamızın da doğruluğunu ispatlamaktadır. Zira ceza tahsilatlarının 8 tanesi Müvekkil adına tahakkuk ettirilmiş (yani aracın plakasına ve Müvekkil adına yazılmış cezalar) ve Web Tasarım Ankara Müvekkil tarafından ödenmiş, diğer şahıslar adına (araç sürücüsü adına) yazılmış cezalar da Müvekkil tarafından ödenmiştir. Çünkü cezaların tamamı müvekkil şirket adresine gelmiştir. Yine tamamı müvekkil şirket tarafından ödenmesine karşın tahsilat belgelerinde ceza tutanağındaki kişi ismi geçtiği için sadece bir kısmında müvekkil ismi görünmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gönderilen müzekkere cevabı, trafik para cezaları tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının listesi; aracın müvekkile ait olduğunu ve sanık tarafından aracın ikinci el fiyatı (23.000 TL) karşılığında satın alındığı iddiasının mesnetsiz olduğunu ispatlamaktadır.

 

T.C. Ankara Web Tasarım Ceza Dairesinin 01.01.2004 tarihli, esas sayılı,  Web Tasarım Ankara Firması K.2004/797 sayılı emsal kararında;

 

“Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçundan sanıklar Yüksel Kurt ve Ahmet Çelikten’in yapılan yargılanmaları sonunda……

 

6.500.000 lira değerindeki otonun 50 Amerikan Doları kaparo alınarak galeri sahibi olan şikayetçi tarafından sanığa satıldığına ilişkin kesin kanıt bulunmadığından, 15 gün kullanmak üzere otoyu alan sanığın eyleminin güveni kötüye kullanmak suçunu oluşturduğuna ilişkin mahkemenin kabul ve taktirinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki suç vasfına yönelik bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” Demektedir.

 

Sonuç olarak, her ne kadar sanık tarafından, Ankara Web Tasarım  söz konusu 35 P 8983 plakalı aracın ikinci el fiyatı (23.000 TL) karşılığında satın alındığı iddia edilse de, hem araç bedeli hem de mal bedeli borçlarını da  ödemediği duruşmada ki beyanıyla sabittir. Yargıtay Kararı uyarınca sanık tarafından aracın ikinci el fiyatı (23.000 TL) karşılığında satın alındığı iddia kesin delille sanık tarafından ispat edilmelidir. Sanık tarafından öne sürülen mesnetsiz Ankara Web Tasarım  ve gerçek dışı bu iddianın ispatı mümkün olamayacağından sanığın, emniyeti suistimal, güveni kötüye kullanma suçlarını işlediği gelen belgelerle de aşikardır.

 

Bütün bu gelişmeler ışığında, yukarıda bahsi geçen Yargıtay 11. Ceza Dairesince verilmiş Ankara Web Tasarım  emsal kararda gözetilerek, Müvekkil Şirkete ait olan ve sanık tarafından zorla alıkonulan söz konusu plaka sayılı aracın aranarak el konulmasını/yakalanmasını, sanığın eylemlerine uyan kanun hükümleri uyarınca cezalandırılmasını, saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 02.10.2015

 

 

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP