Web Sitesi Tasarım Fiyatları Ankara

by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

I.6. BORÇLUNUN ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTININ VARLIĞI VE BORÇLU İLE MUAMELEDE BULUNAN KİŞİLERİNDE BORÇLUNUN IZRAR KASTINI BİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

Tasarrufun iptali halinde, bu durumdan salt alacaklı ve borçlu değil aynı zamanda, borçlu ile muamelede bulunan 3. kişilerin hakları da etkilenecek olduğundan; yukarıda açıklanan tüm koşullara ilave olarak; tasarrufun iptali, ancak ve ancak, borçlunun alacaklısını zarara uğratmak kastının varlığı ve borçlu ile muamelede bulunan kişilerinde borçlunun ızrar kastını biliyor olması halinde mümkündür.

 

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin Ankara sayılı 04.12.2008 tarihli kararı; (Ek-5)

 

“Malvarlığı borçlarına yetmeyen borçlunun alacaklarına zarar vermek kastıyla yaptığı tüm işlemler borçlunun içinde bulunduğu mali durum ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık belirtilerin bulunduğu hallerde yapılan işlemler iptal edilebilir.”

 

Somut olayda ise; Müvekkil Şirket, peyder pey banka kanalıyla ödemiş olduğu satış bedeli karşılığında, yatırım amacı ile söz konusu taşınmazları satın almış, satış bedelini banka kanalıyla ödemiş olup, VARSA DAHİ, ESASEN “SADECE” DİĞER DAVALININ SAİKİ OLAN/OLABİLECEK OLAN, DİĞER DAVALININ MANEVİ DÜNYASINDA DOĞABİLECEK OLAN IZRAR KASTININ, MÜVEKKİL ŞİRKET TARAFINDAN BİLİNMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINDA MÜVEKKİL ŞİRKET TARAFINDAN BİLİNMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Nitekim, diğer davalı, Müvekkil Şirketten tahsil etmiş olduğu “satış bedeli” ile bir kısım başka borçlarını dahi ödemiş olabilir, bu durumda, diğer davalının başka alacaklıları tatmin edilmiş olur ki ızrar kastından söz edilmesi açıkça hakkaniyete ve diğer davalının alacaklıları arasındaki eşitliğe aykırılık teşkil eder.

 

 

II. İİK. 278 VD. MADDESİNİN DAVAMIZDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. 

 

 

İİK. 278. Maddesinde; ivazsız tasarrufların butlanı düzenlenmiştir.

 

Madde 278 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/114 md.)

         Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.

         Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

         Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

  1. (Değişik : 9/11/1988 – 3494/53 md.) Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
  2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,
  3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri,

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP