Web Sİtesi Tasarımı

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Genel

 

Web Sİtesi Tasarımı ALANIN YETKİLERİ

MADDE 3.       Temlik Alan yapılan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayıtları incelemeye; alacağını asıl alacak, icra giderleri, temerrüt faizi ve yasal tüm ferileriyle birlikte talep ve tahsile, ahzu kabza; toplam alacak üzerinde kayıtsız şartsız tasarrufa yetkilidir.

Web Sİtesi Tasarımı EDEN’İN TAAHHÜTLERİ

MADDE 4.   Temlik Eden, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte temlik konusu alacağın mevcudiyetini; alacağın varlığıyla ilgili tüm belgeleri Temlik Alana ibraz edeceğini; temlik edilen alacağın evvelce başkasına temlik edilmediğini; alacak üzerinde rehin, haciz gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını; Temlik Borçlusunun Temlik Alan’a B.K. hükümleri uyarınca takas dahil herhangi bir def’i öne sürmesi durumunda dahi borçtan sorumlu olacağını; işbu temlik sözleşmesini Temlik Borçlusuna derhal ihbar edeceğini; Temlik Borçlusunun aczi halinden sorumluluğu bulunduğunu; Temlik Borçlusu ile arasındaki temlik edilen alacakların kaynağını teşkil eden sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya sözleşmenin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen bir vakanın gerçekleşmesi halinde bu hususları derhal Temlik Alan’a bildireceğini, temlik edilen alacağın herhangi bir sebepten ötürü Temlik Borçlusu tarafından Temlik Alan’a ödenmemesi halinde borçtan sorumlu olmaya devam edeceğini temlik edilen alacakla ilgili işlemlerin yürütülmesinden temlik alanın sorumlu olmayacağını; alacağın tahsilini teminen her türlü yardımda bulunacağını; temlik konusu alacakta meydana gelebilecek değişiklikleri Temlik Alana bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME Web Sİtesi Tasarımı

MADDE 5.       İşbu Temlik Sözleşmesinden Web Sİtesi Tasarımı doğabilecek uyuşmazlıkları çözmeye …………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 6.       İşbu sözleşmeden doğacak Damga Vergisi, Temlik Eden’e ait olup, onun tarafından ödenecek ve ödendiği hususu Temlik Alan’a tevsik edilecektir. Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan doğacak ihtilaflarda yalnızca Web Sİtesi Tasarımı Temlik Alan’ın defter, kayıt ve belgelerinin kesin delil olacağını kabul ederler.

MADDE 7.       Temlik edilen tutar, temlik alanın ………….. Şubesi nezdindeki …………….. nolu hesabına ödenecektir.

 

MADDE 8.       İşbu temlik sözleşmesi taraflar arasında ………….. nüsha olarak ………… tarihinde imzalanmış olup, imza altına alındığı tarihte yürürlüğe girer.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP