Web Sietsi Tasarımı Önemi

by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım
  • Ankara Web Tasarım 17. HD. 2012/10516 E. 2013/12710 K. 24.09.2013 tarihli kararı; (Ek-7)

“..TASARRUFUN İPTALİ ( Taşınmazların Tapudaki Satış Bedelleri İle Bilirkişi Tarafından Belirlenen Rayiç Değer Arasında Fahiş Fark Bulunmamasına ve Dava Konusu Tasarrufların Mal Kaçırma Amacıyla Yapıldığı İddiasının Kanıtlanamamasına Göre Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )

  • İVAZLAR ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Tasarrufun İptali – Taşınmazların Tapudaki Satış Bedelleri İle Bilirkişi Tarafından Belirlenen Rayiç Değer Arasında Fahiş Fark Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
  • ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMA ( Davacı Tarafından Davalı Üçüncü Kişilerin Borçlunun Durumunu ve Amacını Bilen veya Bilebilecek Kişilerden Olduğu ve Tasarrufların Mal Kaçırma Amacıyla Yapıldığı İddiasının Kanıtlanamamasına Göre Davanın Reddinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )..”

 

  • Ankara Web Tasarım 17. HD. 2012/11459 E. 2013/13953 K. 21.10.2013 tarihli kararı; (Ek-8)

“…Mahkemece, taşınmazın satış bedeli ile gerçek değeri arasında fahiş fark bulunmadığı ve satışta muvazaa olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davalı 3. kişi tarafından satış bedeline mahsuben yapılan ödemelerin de taşınmazın satış bedeline eklenmesi gerektiğinin Dairemiz yerleşmiş içtihadı olmasına, yapılan ödemelerin satış dışında bir nedenle yapılmış olduğunun anlaşılamamasına, satış bedelinin bir kısmının makul süre içinde ödenmesinin de hayatın olağan akışına uygun bulunmasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre,

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA,…”

 

  • Ankara Web Tasarım 17. HD. 2010/7144 E. 2010/7576 K. 30.09.2010 tarihli kararı;(Ek-9)

“…taşınmazın tapuda gösterilen satış bedeli ile bilirkişiler tarafından belirlenen gerçek değeri arasında 3 misli fark bulunmasına, devamlılık arz eden yargısal uygulamalara göre taşınmazın tapudaki satış değeri ile gerçek değeri arasında bir misli ve daha fazla farkın fahiş olarak kabulü gerekmesine söz konusu maddenin uygulandığı hallerde 3. kişinin iyi niyetli yada borçlunun

Ankara Web Tasarım 17. Web Tasarım 2012/10167 E. 2013/8845 K. 11.06.2013 tarihli kararında; (EK-10)

 

“..Dava, tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Davaya konu edilen taşınmazların bildirilen satış bedelleriyle gerçek değerleri arasında bir mislini aşan fahiş fark bulunmaması, borçlu davalıyla taşınmazları satın alan diğer davalılar arasında bir yakınlık olduğunun ve üçüncü kişi konumundaki davalıların borçlunun alacaklıları ızrar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olduğunun davacı tarafından kanıtlanamaması sebebiyle davanın reddine karar verilmesi gerekir…”

 

tamda davamıza örnek bir karardır. Zira, değerler arasında pek aşağı bedel farkı yoktur, Davalı-Borçlu şirket ile Davalı-3. Kişi şirket arasında hiçbir ticari ilişki veya yakınlık yoktur, borçlu şirketin ızrar kastı yoktur, varsa dahi 3. Kişi Müvekkilin bunu bilmesine imkan yoktur, 3. Kişi Müvekkil ızrar kastını bilmesi gereken kişilerden olmadığı gibi bunun aksi davacı tarafça ispatlanmış değildir. Bu nedenle, usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararının bozulması gerekir.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP