Web Dizayn Firması

by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Kullanım Bedeli, İletim Sistemi Kullanım Bedeli, PSH Sayaç Okuma Bedeli, PSH Bedeli da daha sonraki Ankara Web Tasarım  içtihatlarında ve emsal Yerel Mahkeme kararlarında yer bulmuş ve iadeleri kabul edilmiştir. Nitekim Ankara Web Tasarım  Ankara Web Firması Genel Kurulu’nun 2013/7-2454 E, 2014/679 K. ile 21.05.2014 tarihinde kurmuş olduğu içtihatta; Yüksek Mahkeme Kayıp-Kaçak bedelini  “Kayıp-kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir. Yani kayıp-kaçak bedeli elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak bedeli oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir.’’ şeklinde açıklamıştır.

Gerçekten de kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve diğer altyapı eksikliklerinden kaynaklanmakta olan, böyle bir bedelin iyiniyetli kullanıcı faturalarına yansıtılması hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.

Aynı Ankara Web Firması Genel Kurulu kararında Sayın Yüksek Mahkeme; ‘’Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlık yapılmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek Ankara Web Firması devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır. Hem bu hal, parasını her halükarda tahsil eden davacı Kurum’un çağın teknik gelişmelerine ayak uydurmasına engel olur, yani davacı kendi teknik alt ve üst yapısını yenileme ihtiyacı duymayacağı gibi; elektriği hırsızlık suretiyle kullanan kişilere karşı önlem alma ve takip etmek için gerekli girişimlerde de bulunmasını engeller. Oysa ki, elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi bulunan davalıya aittir. ‘’ denmiştir. Ayrıca aynı kararda Sayın Yüksek Mahkeme ‘’ ..faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedellerinin hangi miktarlarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi ve hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödendiğinin bilinmesi gerektiğini ve bunun da şeffaf Ankara Web Firması devletinin vazgeçilmez unsuru olduğuna’’ dikkat çekmiştir.

 

Görüldüğü üzere davalı dağıtım şirketince haksız olarak tahsil edilen bedeller davalının sorumluluğunda olduğu gibi bizzat görevidir. Ayrıca bazı Ankara Web Tasarım  kararlarında ve bir takım doktrin görüşlerinde söz konusu haksız bedellerin dağıtım şirketince tahsil edilmesi ‘’ Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı’’ ilkesine aykırı olduğu için Anayasamıza da aykırı bulunmuştur. Nitekim işletmenin niteliği gereği yüksek elektrik tüketmek zorunda olan müvekkil şirket gibi şirketler, söz konusu bedellerden dolayı fahiş tutarlar ödemektedirler. Bu husus da müvekkilin ticari faaliyeti esnasında harcadığı giderlere artı yük oluşturmaktadır. Bu sebeple söz konusu haksız bedellerin iadesi ve dava tarihinden sonra da alınmaması gerekmektedir.

  1. Kayıp Kaçak bedellerinin kullanıcılara iadesi yönündeki Ankara Web Firması Genel Kurulu kararından sonra Ankara Web Tasarım 3. Ankara Web Firması Dairesi 20.10.2014 tarihinde 2014/7090 E., 2014/13588 K. sayılı kararı ile dağıtım şirketlerinin faturalara yansıttığı diğer bedellerin de iade edilmesi gerektiğine ilişkin karar vermiştir. Bu karardan sonra tüketici kullanımına ilişkin olmayan Perakende Satış Hizmet Bedeli, Sayaç Okuma bedeli, İletim Bedeli, Dağıtım bedeli gibi haksız tahsil edilen kalemler de iade edilmektedir. (Karar EK-3’te dir.)

Söz konusu Ankara Web Tasarım  kararında;

‘’ Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından kaçak kullanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek Ankara Web Firması devleti ve adalet düşüncesi ile bağdaşmaz. Nihai tüketici olan vatandaşın faturalara yansıtılan kayıp-kaçak, perakende satış hizmet, psh sayaç okuma, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi ve hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini bilmesi, şeffaflık ve Ankara Web Firması devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Kayıp-kaçak, dağıtım, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmeti bedeli ve iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelinin elektrik abonelerinden tahsil edilemeyeceği kabul edilip davanın reddine karar verilmelidir.

denmektedir. Kararın gerekçesi yine; Anayasanın verginin adaletli dağılımına ilişkin ve hukukun şeffaf, apaçık denetlenebilmesine ilişkin göndermesinden kaynaklanmaktadır.

  1. Davalının, davacı müvekkilden tahsil ettiği elektrik faturalarının içerisinde hukuka aykırı olarak Kayıp-kaçak bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli, Sayaç Okuma bedeli, İletim Bedeli, Dağıtım Bedellerini tahakkuk ettirmiş olduğu ve devamında yalnızca tüketim miktarı üzerinden hesaplanması gereken Enerji Fonu, TRT Payı, ETV (Kadıköy/İst. Anadolu) ve KDV’yi hukuka aykırı olarak tahakkuk ettirilen bu ücretler nedeniyle olması gerekenden fazla miktarda hesapladığı ve faturaya yansıttığı kesindir. Bu sebeple Enerji Fonu, TRT Payı, ETV (Kadıköy/İst. Anadolu)’ ve KDV’nin de doğru hesaplamasının yapılıp fazla alınan kısımların faizi ile iadesi gerekmektedir. Bu kalemlerin de Sayın bilirkişiler tarafından hesaplanmasını talep etmekteyiz.

Nitekim Ankara Web Tasarım  3. HD 2014/5214 E., 2014/13641 K., 20.10.2014 tarihli   kararında;

“Ankara Web Tasarım  Ankara Web Firması Genel Kurulunun ve Dairenin uygulamasına göre aslının alınmamasına karar verilen bir bedelin ( kayıp-kaçak ) %2 TRT payının hesaplanmasında nazara alınması ( matraha dahil edilmesi ) mümkün değildir.’’

şeklinde karar tesis etmiştir. Yüksek Mahkeme özetle; kanunla belirlenen TRT payının, kullanıcıdan tahsil edilmemesi gereken tüm bu kalemler üzerinden %2 olarak hesaplanıp faturalara yansıtıldığından, TRT payının yanlış hesaplandığını, sadece aktif enerji kullanım bedeli üzerinden alınması gerektiği, tahsil edilmemesi gereken tüm kalemler üzerinden alınan TRT payının da kullanıcıya iade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. (TRT payı gibi fazladan hesaplanan Enerji Fonu, ETV (Kadıköy/İst. Anadolu) ve KDV iadesi açısından Sayın bilirkişilere yol gösterici bu Yüksek Mahkeme kararını EK-4 ‘de sunmaktayız.)                                                                                                                                                                                                   

  1. Yukarıda açıklanan nedenler ile; davalı dağıtım şirketince müvekkil şirketten haksız olarak tahsil edilen ve kullanım bedellerine dâhil olmayan bedellerin iadesi için bilirkişi incelemeleri ve hesaplamalar neticesinde ıslah edilmek üzere şimdilik tarafımızca belirlenebilir olan kısım 757.932,16 TL (Belirsiz alacak)’nin tahsili için fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla huzurdaki davayı ikame etmiş bulunmaktayız. Söz konusu haksız bedeller olan Kayıp-Kaçak bedeli (K/K bedeli), Perakende Satış Hizmet Bedeli, Sayaç Okuma bedeli, İletim Bedeli, Dağıtım Bedeli ile olması gereken miktarlardan fazla hesaplanan Enerji Fonu, TRT Payı, ETV (Kadıköy/İst. Anadolu) ve KDV’nin, fatura ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek ticari faizleri ile iadesini talep etmekteyiz.

H.NEDENLER           : TTK, EPK, TBK, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER               : Davalı tarafından sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. Davalı şirket ile akdedilen “Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi” (EK-1).
  2. Davalı şirket tarafından düzenlenen ve 2014-12 ila 2016-01 dönemini kapsayan toplam 17 adet fatura (EK-2).
  3. Ankara Web Tasarım 3. Ankara Web Firması Dairesi’nin 20.10.2014 tarih, 2014/7090 E., 2014/13588 K. sayılı kararı (EK-3).
  4. Ankara Web Tasarım 3. Ankara Web Firması Dairesi’nin 20.10.2014 tarih, 2014/5214 E., 2014/13641 K. sayılı kararı (EK-4).
  5. Taraflara ait ticari defterler ile diğer tüm kayıt ve belgeler.
  6. Bilirkişi incelemesi, tanık, keşif, yemin ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle; davalı tarafından haksız olarak tahsil edilen ve kullanım bedellerine dâhil olmayan bedellerin iadesi için bilirkişi incelemeleri ve hesaplamalar neticesinde ıslah edilmek üzere, şimdilik tarafımızca belirlenebilir olan kısım 757.932,16 TL (Belirsiz alacak)’nin tahsili için fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla Kayıp-Kaçak bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli, Sayaç Okuma bedeli, İletim Bedeli, Dağıtım Bedeli ile olması gereken miktarlardan fazla hesaplanan Enerji Fonu, TRT Payı, ETV (Kadıköy/İst. Anadolu) ve KDV kalemlerinin hesaplanarak, fatura ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek ticari faizleri ile iadesine, yargılama masraf ve giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. 22.02.2016      

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP