Web Design

by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil davacı şirket, davalı dağıtım şirketinin 1005254637 müşteri no’lu abonesidir. Davacı müvekkil şirket, ‘‘4. No.lu Ticarethane” tarife grubunda, 01/09/2014 tedarik başlangıç tarihli “Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi” kapsamında davalı şirketten elektrik hizmeti satın almaktadır (EK 1- Davalı şirket ile akdedilen Sözleşme). Davalı şirket; elektrik tüketim miktarlarının üzerine Kayıp Kaçak bedeli, Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli, İletim Web Design Sistemi Kullanım Bedeli, PSH Sayaç Okuma Bedeli, PSH Bedeli gibi haksız tahsil ettiği ücretleri eklemekte ve yalnızca elektrik tüketim miktarları üzerinden hesaplanması gerekirken dava konusu hukuka aykırı ücretlerin de matraha dâhil edilmesi suretiyle müvekkil şirketten fazladan Enerji Fonu, TRT Payı, ETV (Kadıköy/İst. Anadolu) ve KDV tahsil etmektedir. Söz konusu tahsil edilen bedeller, Ankara Web Tasarım  Ankara Web Firması Genel Kurulu’nca Anayasaya, Yasalara ve hakkaniyete aykırı bulunmuştur. Emsal niteliğinde oluşturulan birçok Ankara Web Tasarım  kararı ışığında; geriye dönük olarak müvekkil şirketten tahsil edilen tüm haksız bedellerin iadesini, haksız bedellerin davalı şirkete ödendiği tarihlerden başlayacak ticari faizi ile birlikte ile fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep etmekteyiz. Şöyle ki;

  1. Davalı şirketin müvekkilden tahsil ettiği elektrik faturalarının içerisinde hukuka aykırı Kayıp Kaçak Bedeli, Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli, İletim Sistemi Kullanım Bedeli, PSH Sayaç Okuma Bedeli, PSH Bedelinin tahakkuk ettirildiği ve yalnızca tüketim miktarları üzerinden hesaplanması gereken Enerji Fonu, TRT Payı, ETV (Kadıköy/İst. Anadolu) ve KDV’nin ise hukuka aykırı olarak tahakkuk ettirilen bu bedeller nedeniyle olması gerekenden fazla miktarda hesaplandığı ve faturalara yansıtıldığı tespit edilmiştir. Sözleşme süresi açısından iade taleplerimiz dava tarihinden geriye dönük, davalı şirket ile fatura ilişkisinin başladığı tarihe kadardır. Bunun üzerine yapılacak bilirkişi incelemesi ile haksız tahsilatlar tespit edilebilecektir.
  2. Müvekkilden haksız ve hukuka aykırı olarak tahsil edilen bedeller toplamı işbu davanın açıldığı tarihte ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak şartıyla şimdilik 757.932,16 TL.’dir. (EK 2- Faturalar Sureti) . Konusunda uzman bilirkişilerce hesaplanacak başkaca haksız tahsil edilmiş bedeller ve dava tarihinden geriye doğru da haksız tahsil edilmiş bedeller var ise bunların da hesaplamaya dâhil edilmesini talep etmekteyiz.

3. Ankara Web Tasarım ’ca söz konusu haksız bedellerin iadesinin kabul edilmesi; Kayıp-Kaçak (K/K) bedellerinin iadesinin kabulü ile başlamıştır. Diğer kalemler olan Dağıtım Sistemi

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP