Uygun Fiyat Web Tasarımı

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara nun, başkaca Uygun Fiyat Web Tasarımıbir ödeme yapmaması üzerine, İzmir 14. İcra Müdürlüğünün 2015/10205 E. Sayılı dosyasından icra takibi başlatılmıştır. Ankara Web Tasarım-Web Tasarım Ankara  bu kerre, sırf ödemeyi geciktirmek için kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Nitekim, itiraz dilekçesine bakıldığında, sadece  Web Sitesi Tasarımı ca itiraz edildiği şeklinde soyut bir beyanda Uygun Fiyat Web Tasarımı bulunulmuş olup,  Web Sitesi Tasarımı cun olmadığına ilişkin itirazlarına hiçbir hukuki dayanak gösterilmemiştir  Web Sitesi Tasarımı  apartman defter ve kayıtları incelendiğinde, Ankara Web Tasarım-Web Tasarım Ankara nun Web Tasarım Ankara  olduğu anlaşılacaktır.

 

Ankara Web Tasarım,  Web Sitesi Tasarımı  apartmanın 06.10.2009 tarihinden 15.02.2015 tarihine kadar yöneticiliğini yapmış olup, Yöneticiden aidat alınmayacağına dair hiçbir Kat Malikleri Kurulu kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle icra takibinde aşağıda yeralan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun (“Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen  Web Sitesi Tasarımı çları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir. 4146 (Değişik: 13/4/1983 – 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.”) şeklindeki 40. Maddesi gereğince yöneticilik döneminde ödemediği aidat  Web Sitesi Tasarımı çlarının yarısı, yöneticilik dönemi sonrasındaki aidat  Web Sitesi Tasarımı çlarının tamamı ve sair iyileştirme/bakım giderleri gider katılım paylarının ödenmeyen kısımlarının tamamı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun (“Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde  Uygun Fiyat Web Tasarımı beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür…..” şeklindeki 20. Maddesinde belirlenen aylık %5 faizi ile birlikte ödenmesi talep edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP