Uygun Fiyat Web Sitesi

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

İZMİR  SULH HUKUK  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Konu                     : Uygun Fiyat Web Sitesi Hızlı Web Sitesi alacak için başlatılan icra takibi sonucu Ankara Web Tasarım-Web Tasarım Ankara nun  Web Sitesi Tasarımı ca vaki itirazının iptali ile takibin devamına, haksız itiraz nedeniyle lehimize alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi talebidir.

 

İcra Dosya No         :  İzmir 14. İcra Müdürlüğü’nün

 

H.Esas Değer           : 1.757,25- TL (Peşin harç bedeli olarak 16,98 -TL Hızlı Web Sitesi ödendiğine ilişkin belge ektedir.) İşbu dava öncesinde kabul ettiği ve icra dosyasına ödediği 480.TL. takip talebimizdeki 2.237,25.TL. asıl alacaktan mahsup edilmiş olup, Uygun Fiyat Web Sitesi harca Hızlı Web Sitesi esas dava değeri 1.757,25.TL.dır)

 

Açıklamalar             :

                                     

  1. Ankara Web Tasarım-Web Tasarım Ankara aleyhine İzmir 14. İcra Müdürlüğü’nün 2015/10205 E. sayılı icra dosyası üzerinden Ankara Web Tasarım başlatmış olduğumuz ilamsız icra takibine ilişkin 7 örnek ödeme emri Ankara Web Tasarım-Web Tasarım Ankara ya 23.07.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. İşbu icra takibine karşı Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara ; dosya Web Sitesi Tasarımı cunun 480.TL.’sını ve faizini kabul ederek bu tutarı ve bu tutara ilişkin fer’ileri icra dosyasına ödemiş, bunun dışında kalan asıl alacak ve işlemiş faize itiraz etmiş, takip durmuştur.

 

Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara nun itirazları soyut ve Ankara Web Tasarım yasal dayanaksız olup, dava konusu icra takibine vaki itirazının iptali gerekir. Şöyle ki;

 

  1. ÖNCELİKLE ANKARA WEB TASARIM-WEB TASARIM ANKARA ’NUN İTİRAZI SOYUTTUR, HİÇBİR YASAL DAYANAĞI YOKTUR.

 

Ankara Web Tasarım-Web Tasarım Ankara ,Hızlı Web Sitesi  itiraz dilekçesinde sadece 480.TL. dışında kalan asıl alacak ve faizi  dışında kalan asıl alacağa ve faize kötüniyetle itiraz etmiş, tamamen soyut bu itirazında hiçbir yasal dayanak ileri sürmemiştir. Oysa ki, Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara , Uygun Fiyat Web Sitesi itiraz nedenlerini açık ve net olarak bildirmek ve yasal dayanağını belirtmekle yükümlüdür.

 

  1.           Bununla birlikte esasa ilişkin beyanda bulunmak gerekirse;

 

Ankara Web Tasarım,  06.10.2009 tarihli kat malikleri kurulu kararıyla (Ek-1 Hızlı Web Sitesi) Hilal Apartmanı yöneticisi seçilmiştir. 15.02.2015 tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısında ise alınan kat malikleri kurulu kararıyla (Ek-2) yeni bir yönetici seçilmiş ve Ankara Web Tasarım yanın Hilal Apartmanı yöneticilik görevi sona ermiştir. Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara nun yöneticilik görevinin sona ermesinden sonra  Web Sitesi Tasarımı  Hilal Apartmanı’na ait defterler ve kayıtlar (Ek-3) incelendiğinde, tüm kat maliklerinden aidat toplandığı ve aksine bir karar olmadığı halde, aidatların Ankara Web Tasarım yanca hiç ödenmediği ya da eksik ödendiği , 22.03.2015 tarihli kat malikleri kurulu kararına istinaden toplanmakta olan gider payına ilişkin 200 TL bakiye  Web Sitesi Tasarımı cu ile 02.06.2015 tarihli karara ilişkin 160 TL   Web Sitesi Tasarımı ç olmak üzere toplamda 360 TL gider katılım payı  Web Sitesi Tasarımı cunun Ankara Web Tasarım yanca ödenmediği, diğer kat malikleri tarafından ödendiği halde, yöneticilik yaptığı dönemde Ankara Web Tasarım, 2012 yılına ilişkin 50 TL, 2013 yılına ilişkin 80 TL, 2014 yılına ilişkin 80 TL olmak üzere toplam 210 TL gider katılım payını ödemediği, tüm kat maliklerinden 400TL logar temizliği gider katılım payı alınırken Ankara Web Tasarım yan 325TL ödemiş ayrıca 60 TL şubat apartman Uygun Fiyat Web Sitesi temizlik katılım payını ödemediği, tüm bunların yanında Ankara Web Tasarımnın, yönetici olduğu dönemde, apartmana ait elektrik tüketim bedellerinin, gerçek fatura bedellerini aşar şekilde gider kaydettiği, bu şekilde usulsüz olarak kendine haksız kazanç temin ettiği 828,83 TL yi zimmetine geçirdiği, yöneticilik yaptığı dönemde bazı usulsüzlükler yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, tarafımızca kendisine Karşıyaka 6. Noterliğinin 15.06.2015 tarih ve 10806 yev. Numaralı ihtarname keşide edilmiştir. (Ek-4) Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara , işbu ihtarnamenin kendisine tebliğinden bir müddet sonra, 1.232.TL. tarafımıza ödemiş ise de,  Web Sitesi Tasarımı çlarını tümüyle ödemekten imtina etmiştir.

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP