Ucuz Web Tasarrım Firması

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

 

Birleşen Davada

 

Birleşen Davada

 

Konu                     :Ankara Web Tasarım yanın 25.11.2015 tarihli birleşen davaya cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

Açıklamalar             :

 

                                    Ucuz Web Tasarrım Firması Ankara Web Tasarım yan 25.11.2015 tarihli cevap dilekçesinde özetle;  içeriğini kabul etmedikleri 4 adet faturaya dayanan borcu kabul etmediklerini, karşı tarafın Ankara Web  Tasarım Firması şirket ile yaptığı alış veriş neticesinde, aldığı mallara ilişkin bir dizi kambiyo senedi düzenlendiğinin ve bu senetlerin banka eli ile tahsile konu edildiğinde de Ankara Web  Tasarım Firmasılerince tam ve eksiz olarak ödendiğini, bu nedenle takibe konu fatura içeriğindeki mallara ilişkin bir borcun bulunmadığını iddia etmiştir. Ankara Web Tasarım yan ayrıca faturaların içeriğinden habersiz olduklarını, bu faturalar ile tarafımızın amacının mükerrer tahsilat olduğunu, cari hesap borcundan kaynaklı faturalara ilişkin 115,71 TL gibi bir ödemenin nakden ödenmesinin imkansız olduğunu, taraflar arasında tek bir ticari münasebet bulunduğunu ve bu borca yönelik olarak tanzim edilen senetlerle tahsilin yapıldığını, tam da davasının kabul edilmesi aşamasına gelindiğinde (?) tarafımızca bir karışıklık yaratılarak (?) birleşen davanın açıldığı ve bu dava ile birleştirildiğini iddia etmiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak cevap vermekle birlikte, öncelikle belirtmek isteriz ki, ne zamandan beri hak aramak/alacağını talep etmek –karışıklık/karambol yaratmak- olmuştur ve ayrıca Davacı/birleşen davanın Ankara Web Tasarımsı, davasının kabul edileceğinden nasıl bu kadar emindir? Ankara Web Tasarım yanın, 25.11.2015 tarihli cevap dilekçesinde ileri sürdüğü mesnetsiz, hukuka aykırı iddialarına itibar edilmesi mümkün değildir. Şöyle ki;

 

  1. Ankara Web Tasarım-borçlu ile Ankara Web Tasarım Firması Şirket arasında 2013 yılından beri süregelen cari hesaba dayalı bir hukuki/ticari ilişki mevcuttur. Taraflar arasında bulunan işbu cari hesap ilişkisi kapsamında, Ankara Web Tasarım Firması Şirketin Ankara Web Tasarım-borçlu şirkete satmış olduğu malların karşılığında,  Ankara Web Tasarım-borçlu satın aldığı malların bir kısmı için kambiyo senedi vermiş ise de takip dayanağı icra dosyasına konu cari hesap bakiye borcuna ilişkin faturalara istinaden senet ödemelerinden bakiye kalan 115,71. TL. cari hesap bakiye borcundan mahsup edilmiştir. Bu nedenle Ankara Web Tasarım yanın mükerrer tahsilat amacıyla fatura düzenlendiğine ilişkin iddiaları mesnetsizdir. Ankara Web Tasarım yanca satın alınan mallara ilişkin bir dizi kambiyo senedi düzenlendiği gibi, kambiyo senedine bağlanmayan cari hesap bakiye borcu da bulunmaktadır. Ankara Web Tasarım yan Ankara Web  Tasarım Firması ile yaptığı alışveriş neticesinde bir dizi kambiyo senedi düzenlendiği ve bu senetlerin banka eli ile tam ve eksiksiz olarak tahsil edildiğini bu nedenle borca itiraz edildiği şeklinde beyanda bulunulmuş ise de, daha önce de belirttiğimiz gibi Ankara Web Tasarım yan icra takibine itiraz dilekçesinde borcun olmadığına ilişkin itirazlarına herhangi bir belge ya da hukuki dayanak göstermediği gibi cevap dilekçesinde delil olarak gösterilen ödeme belgeleri ve banka kayıtları tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Zira Ankara Web Tasarım yan satın alınan malların bir kısmı için düzenlenen kambiyo senetlerini tam ve eksiksiz ödemediği gibi, kambiyo senedine bağlanmayan cari hesap borcunu da -yani satın aldığı malların bedelini- tam ve eksiksiz ödememiştir. İşbu kambiyo senetlerinden bir tanesi ödenmediğinden Ankara Web Tasarım aleyhine tarafımızca İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün E.2014/13956 sayılı dosyası ile başlatılan takibe ilişkin Ankara Web Tasarım yan mahkemenizde kötü niyetli olarak menfi tespit davası açmış ve dava süreci devam etmektedir.

 

Ayrıca Ankara Web Tasarım yan cari hesap borcuna ilişkin gönderilen faturalara istinaden sadece 115,71 TL nakden ödeme yapılmasının küsurat nedeniyle mümkün olmadığını iddia etmektedir. Dava dilekçemizde yapılan ödemenin ne şekilde yapıldığına dair herhangi bir açıklama mevcut olmayıp, Ankara Web Tasarım yanın ödemenin nakden yapıldığını dilekçemizdeki hangi ibareden çıkardığını anlamak mümkün değildir. İcra takibine konu alacak cari hesap bakiye alacağı olup, bu borç hesaplanırken, tüm ödemeleri ve tüm borçları arasındaki arasındaki 115,71. TL. farkın cari hesap bakiye borcundan düşüldüğünün kastedildiği açıktır. Ankara Web  Tasarım Firması şirkete ait ticari defterler incelendiğinde de bu durum anlaşılacaktır.

 

Ankara Web  Tasarım Firması Şirket’in ticari defter ve kayıtları incelendiğinde, Ankara Web Tasarım-borçlunun düzenlendiğini belirttiği senetler dışında da icra takip dosyası dayanağı faturalardan dolayı Ankara Web  Tasarım Firması şirkete borçlu olduğu anlaşılacak ve takibin buna istinaden başlatıldığı görülecektir.

 

Ankara Web  Tasarım Firması Şirket üzerine düşen yükümlülüğü tam, eksiksiz ve layıkıyla yerine getirmiş, ancak buna rağmen Ankara Web Tasarım-borçlu tarafça yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yerine getirilmemiş, satın alınan malların bedelleri ödenmemiştir. Başından beri Ankara Web Tasarım tarafın Ankara Web  Tasarım Firması Şirkete olan borcunu ödememek gayreti içinde olduğu ortadadır. Bu nedenle işbu davamızın kabulü gerekmektedir.

 

 

Sonuç ve İstem     : Yukarıda  izah  ettiğimiz  sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, öncelikle Ankara Web  Tasarım Firması Şirket ticari defterleri  üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını; neticeten i)Birleşen davamızın kabulü ile İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün E.2014/13958 sayılı icra dosyası ile giriştiğimiz icra takibinde borçlunun borca ve ferilerine vaki itirazların iptali ile takibin devamına, lehimize %20’den aşağı olmamak üzere icra-inkâr tazminatı ödenmesine, ii)Asıl davanın reddi ile lehimize %40’tan aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatı ödenmesine, iii) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz       ve talep ederiz. 28.12.2015

 

 

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP