Ucuz Web Sitesi Firması

by / Salı, 10 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

V.6. BORÇLUNUN ALACAKLISINI Ucuz Web Sitesi FirmasıUĞRATMAK KASTININ VARLIĞI VE BORÇLU İLE MUAMELEDE BULUNAN KİŞİLERİNDE BORÇLUNUN IZRAR KASTINI BİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

Tasarrufun iptali halinde, bu durumdan salt alacaklı ve borçlu değil aynı zamanda, borçlu ile muamelede bulunan 3. kişilerin hakları da etkilenecek olduğundan; yukarıda açıklanan tüm koşullara ilave olarak; tasarrufun iptali, ancak ve ancak, borçlunun alacaklısını zarara uğratmak kastının varlığı ve borçlu ile muamelede bulunan kişilerinde borçlunun ızrar kastını biliyor olması halinde mümkündür.

 

Sonuç olarak; Somut olayda Borçlu Şirketin davacı Bankayı zarara uğratmak gibi bir kastı yoktur, olsa bile böyle bir kasıttan 3. Kişi müvekkil Tasarım Kablo AŞ.’nin haberdar olması mümkün değildir.  3. Kişi olan Müvekkil Şirket, dava konusu taşınmazları rayiç değerinden satın almış, satış bedelini banka kanalıyla ödemiş, ticari hayatın bir gereği olarak yatırımlarda bulunmuştur.

 

Nitekim, yukarıda da izah ettiğimiz üzere, tasarruf tarihi ve hatta ve hatta takip tarihi itibariyle dahi, borçlu şirket adına kayıtlı bir çok gayrimenkul bulunmakta olup; Borçlu Şirkete ait bu gayrimenkuller, başka alacaklılar tarafından haczedilmiş ve devamında satış işlemlerine başlanmıştır. Kısaca, davacı banka, alacağın tahsili için asıl borçlu aleyhine tüm kanun yollarını tüketmemiş ve işbu davayı koşulları oluşmadan açmıştır.  Ayrıca, DAVALI ŞİRKETLER ARASINDA TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE HİÇBİR TİCARİ İLİŞKİ MEVCUT DEĞİLDİR, DAVALILAR ARASINDA, HİÇBİR MAL ALIM/SATIMI OLMAMIŞTIR. DAVALI ŞİRKETLERİN BİRBİRLERİ İLE TEK ALIŞ VERİŞİ DAVA KONUSU EDİLEN TASARRUFA KONU TAŞINMAZLARIN ALIM/SATIMINDAN İBARETTİR.  Dolayısıyla Davalı Tasarım Kablo AŞ., diğer davalı/Borçlu Şirketin mali durumu, alacak/borç dengesi hakkında bilgi sahibi değildir, olamaz. Zira tasarruf tarihi itibariyle Davalı/Borçlu Ankara Web TasarımLtd.Şti. aleyhinde girişilmiş hiçbir icra takibi, haciz, temerrüde düştüğü bir borç, yada bu nedenle hesaplarının kat edildiğine dair bir ihtarname bulunmamaktadır. Bu nedenle Davalı/Borçlunun ödeme kabiliyetini yitirdiği yönünde bir duyum almamıştır, böyle bir durumu araştırma imkanına da sahip değildir. Tasarım Kablo AŞ., iyiniyetle ve gerçek bedelini ödemek suretiyle dava konusu taşınmazları satın almıştır.   Nitekim, dava konusu taşınmazlar üzerinde ne bir rehin ne bir haciz nede başka bir takyidat olmadığı ve davalı/Borçlunun ödeme güçlüğü içine düştüğünü gösterir hiçbir emare bulunmadığı için taşınmazları satın almakta bir sakınca görmemiştir. Kaldı ki; Ankara Web TasarımAŞ.’de, iyiniyetle ve gerçek anlamda dava konusu taşınmazları satmış, bedelini tahsil etmiş ve şirket kaynaklarına dahil etmiştir. Bu nedenle usul ve yasaya aykırı Yerel Mahkeme kararının BOZULMASI  gerekmektedir.

 

Kaldı ki; istikrar kazanmış sayısız Ankara Web Tasarım Kararları ışığında, bilirkişi raporu ile belirlenen taşınmaz toplam değeri (1.055.365,00.TL) ile dahi, Satıcı Ankara Web TasarımSan.Tic.Ltd.Şti. nin banka hesabına ödenen 783.946,00.TL. satış bedeli arasında mislini aşan bir fark olmadığı yani değerler arasında pek aşağı değer farkı olmadığı da ortadadır.

 

Yukarıda arzedilen nedenlerle Yerel Mahkemenin davanın reddine karar vermesi gerekirken yasal ve geçerli bir gerekçe olmaksızın kabulüne karar vermesi usul ve yasaya, yerleşik Ankara Web Tasarım içtihatlarına aykırıdır, BOZULMASI gerekir.

Sonuç Ve İstem       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve Sayın Yüksek Mahkeme’ nin Re’sen belirleyeceği nedenlerden dolayı,  İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/389 E.-2015/451 K. ve 09.07.2015 tarihli hukuka, usul ve yasaya aykırı ve hatalı olan kararının temyizen tetkik edilerek BOZULMASINA karar verilmesini vekil olarak saygı ile talep ederim.14.10.2015

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP