Ucuz Web Sitesi Firması

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

Ucuz Web Sitesi  Şirket’in ticari defter ve kayıtları incelendiğinde, Ankara Web Tasarım lı-borçlunun düzenlendiğini belirttiği senetler dışında da icra takip dosyası dayanağı faturalardan dolayı Ucuz Web Sitesi  şirkete borçlu olduğu anlaşılacak ve takibin buna istinaden başlatıldığı görülecektir. Ayrıca Ankara Web Tasarım lı tarafından bir dizi kambiyo senedi düzenlendiği ve bu senetlerin düzenli olarak ödendiği iddiası da gerçek dışıdır. İşbu kambiyo senetlerinden bir tanesi ödenmediğinden Ankara Web Tasarım lı aleyhine ayrıca tarafımızca İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün E.2014/13956 sayılı dosyası ile takip başlatılmıştır. Ankara Web Tasarım lı bu icra takibine de ödemeyi geciktirmek için kötü niyetli olarak borçlu olmadığına dair İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin E.2014/1396 sayılı dosyası ile menfi tespit Ankara Web Tasarım sı açmış ve Ankara Web Tasarım  süreci devam etmektedir.

 

Ucuz Web Sitesi  Şirket üzerine düşen yükümlülüğü tam, eksiksiz ve layıkıyla yerine getirmiş, Ucuz Web Sitesi Firması ancak buna rağmen Ankara Web Tasarım lı-borçlu tarafça yerine getirilmesi gereken yükümlülükler yerine Ankara Web Tasarım getirilmemiş, satın alınan malların bedelleri ödenmemiştir. Başından beri Ankara Web Tasarım lı tarafın Ucuz Web Sitesi  Şirkete olan borcunu ödememek gayreti içinde olduğu ortadadır.

 

 

 1. Ankara Web Tasarım lı-borçlu şirketin işlemiş faiz ve faiz oranı hakkındaki itirazlarına gelince, alacağa T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı yıllık %11.75 faiz oranından az olmamak üzere artan oranlarda avans faizi uygulanmıştır. Bu durumda, Ankara Web Tasarım lı-borçlu faturalara ilişkin cari hesap bakiye borcunu, ticari işlerde uygulanmakta olan avans faiz oranı üzerinden ve fatura tarihleri itibariyle ödemekle yükümlüdür.

 

 1. Sonuç olarak, Ankara Web Tasarım lı-borçlunun itirazının, kötü niyetli olarak takibi sürüncemede bırakmaya Ucuz Web Sitesi Firması yönelik olduğu sabittir. Bu nedenle, Ucuz Web Sitesi Şirket’in alacağının tahsili amacıyla İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün E.2014/13958 sayılı dosyası üzerinden yürüttüğümüz icra takibinin devamı ve Ankara Web Tasarım lı-borçlunun borca ve ferilerine yönelik itirazının iptali için işbu Ankara Web Tasarım yı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

 1. Taraflar arasında görülmekte olup ta halen yargılaması devam etmekte olan İzmir 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1396 E. Sayılı dosyası ile mahkemeniz dosyası arasında hukuki irtibak bulunmakta olduğundan işbu Ankara Web Tasarım nızın ilk açılan Ankara Web Tasarım olması nedeniyle İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1396 E. Sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ediyoruz.

 

Hukuki nedenler     : TTK, İİK, HMK ve mevzuat hükümleri

 

Deliller                      :1. İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün E.2014/13958 sayılı dosyası (mahkemenizce celbi talep olunur)

 1. İzmir 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1396 E. Sayılı Ankara Web Tasarım dosyası. (Mahkemenizce celbi talep olunur)
 2. Cari hesap ekstresi ve faturalar ( işbu dilekçemiz ekinde sunulmaktadır)

4.Ucuz Web Sitesi  Şirket’in ticari defter ve kayıtları (Gerektiğinde ibraz edilecektir)

 1. Bilirkişi incelemesi,
 2. Tanık,
 3. Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma ve yargılama sırasında ortaya çıkacak hususlara ilişkin delil sunma haklarımız saklı kalmak kaydıyla sair yasal deliller.

 

Sonuç ve İstem     : Yukarıda  izah  ettiğimiz  sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak                            kaydıyla;

 

 1. İşbu Ankara Web Tasarım dosyasının, usul ekonomisi açısından; aralarında hukuki irtibat bulunan, tarafları aynı, halen yargılaması devam etmekte olan İzmir 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1396 E. Sayılı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
 2. İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün E.2014/13958 sayılı icra dosyası ile giriştiğimiz icra takibinde borçlunun borca ve ferilerine vaki itirazların iptali ile takibin devamına,
 3. Lehimize %20’den aşağı olmamak üzere icra-inkâr tazminatı ödenmesine,
 4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, dair karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 19.10.2015

 

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP