Profesyonel Web Sitesi

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Açıklamalar          :   Sayın Bilirkişi 30.09.2015 tarihli raporda; “….08.07.2013 imza ve başlangıç tarihli sözleşmeden tekrar 13.09.2013 tarihli sözleşmenin yapıldığı tarihe kadar geçen 2 ay, 5 gün (65 günlük) sürede davacıya 45 günlük ücret ödendiği bordrolardan tespit olunmaktadır. Hizmet akdi devam ettiği halde bu sürede 65-45=20 günlük ücret ödeme kaydına rastlanmamıştır. ……..SGK kayıtlarından davacının 28.09.2013-20.03.2014 arası

Tagged under:

Ankara WebTasarım

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Belediyenizin 02.10.2014 tarih ve 371 sayılı Encümen Kararı ile; Müvekkil Ankara Web Tasarım nın onaylı mimari projeye aykırı olarak duş+müştemilat yaptığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunun 32 ve 42. Maddeleri dayanak yapılmak suretiyle 2.896,148 TL. idari para cezası ile tecziyesine karar verilmiş idi. Tarafımızca, anılı idari işlemin iptali istemli olarak dava açılmış, İzmir 5. İdare

Tagged under:

Ankara Web Tasarımcı Firması

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

Ankara Web Tasarımcı Firması Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kayıp kaçak bedellerinin iadesine ilişkin emsal kararı çerçevesinde bugüne kadar tahsil ettiğiniz bedelleri dilekçe tarihimden itibaren 7 gün içerisinde tarafıma iade etmenizi talep ediyorum. Talebimin reddi halinde yasal haklarımı kullanabilmem için son 10 yıl içerisinde faturalar yoluyla tahsil edilen kayıp ve kaçak elektrik bedellerinin hesaplanarak tarafıma yazılı

Ankara Web Tasarım Firması Hizmetleri

Perşembe, 12 Mayıs 2016 by

                                                 1-Müvekkil Şirketin maliki ve hissedarı bulunduğu İzmir İli, Web Tasarım, 3 Parselde kayıtlı, 30/100 arsa paylı, 5.050,00 m2 yüzölçümlü B Blok 5. Kat 8 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmazı Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünün 2015/13 Tal. Sayılı dosyası ile 11.12.2015 tarihinde satılmış olup, taşınmaz dosya borcuna mahsuben dosya alacaklısına ihale edilmiştir.  

Ankara Web Tasarı

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

6- DAVA AÇMA SÜRESİ Hukuk düzeni alacakların Ankara Web Tasarım  sahipleri tarafından uzun süre takip edilmeden öylece bırakılmalarına izin vermemiş; bu haldeki alacakların ya tamamen ortadan kalkacaklarını ya da varlıklarını sürdürmekle beraber artık talep edilemeyeceklerini çeşitli düzenlemelerle hükme bağlamıştır. Bu tip bir düzenleme SSK m.79/8’de de mevcuttur. Maddede sigortalıların sigortalı hizmetin tespiti davasını “….hizmetlerinin geçtiği yılın

Tagged under:

Ankara Tasarım Web

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

3- GÖREVLİ MAHKEME Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli mahkeme iş mahkemesidir(SSK m.134). Dolayısıyla sigortalı hizmetin tespiti davası da iş mahkemesinde, iş mahkemesinin kurulmadığı yerlerde görevlendirilecek olan mahkemede görülür. 4- YETKİLİ MAHKEME SSK m.134’te kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların yetkili iş mahkemesinde çözüleceği öngörülmüş, ancak yetkili mahkemenin hangisi olacağı yolunda bir hüküm getirilmemiştir. Yargıtay’a

Ankara Web Şirketi Firması

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Kaldı ki; Davacı/karşı davalının malzeme bedeli talebi, 6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu MADDE 472 gereğince de hukuka aykırıdır. ‘’Eser meydana getirilirken, Ankara Web Firması işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu

Ankara Web Tasarım

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Açıklamalar                         : Davacı Ankara Web Tasarım tarihli dava dilekçesinde özetle ‘’Davalı borçlunun müvekkile olan borcunu ödememesi nedeniyle, İzmir 13. İcra Müdürlüğü’nün 2015/7425E. Sayılı dosyası ile icra takibine geçilmiş, davalı borçlunun itirazı üzerine icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Müvekkil ile davalı arasında imzalanan 01.09.2014 tarihli sözleşmenin 21. Maddesinde belirlendiği gibi davalı tarafından alınacak ruhsat ve

Tagged under:

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

Açıklamalar             : Davacı tarafından açılan itirazın iptali davasında İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Ankara Web Tasarım tarihli kararı ile; “… Manisa İli, Salihli İlçesi, Hasalan mah., 625 parselde kayıtlı taşınmazın 3/4 hissesinin tapuda satış bedelinin 678.000.TL. gösterilmesine rağmen satış değerinin gerçekte 964.200,60.TL. olduğu, diğer dava konusu Ankara Web Tasarım , 1026 parselde kayıtlı taşınmazın

Tagged under:

Ankara Web Tasarım

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

    IV. DAVALI-BORÇLU ŞİRKET, TİCARİ HAYATIN OLAĞAN GEREKLİLİĞİ NEDENİYLE DAVA KONUSU TAŞINMAZLARINI SATMIŞTIR, IZRAR KASTI YOKTUR, MÜVEKKİL BAYRAMOĞULLARI KABLO AŞ.’NİN OLMAYAN IZRAR KASTINDAN HABERDAR OLMASI DİĞER DAVALI-BORÇLU ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU BİLMESİ-ARAŞTIRMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR . BU NEDENLE İİK. 280. MADDESİNİN DAVAMIZDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.       Zarar verme kastından dolayı iptal(1)          “Madde 280

Tagged under:
TOP