Kurumsal İnternet Sitesi

Çarşamba, 11 Mayıs 2016 by

İİK. 278 VD. MADDESİNİN DAVAMIZDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.   İİK. 278. Maddesinde; ivazsız tasarrufların butlanı düzenlenmiştir.   Madde 278 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/114 md.) Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis

TOP