Profesyonel İnternet Sitesi

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

Konu Profesyonel İnternet Sitesi                   : Yerel Web Tasarım Ankara tarafından verilen 17.02.2016 tarihli yürütmenin durdurulması hakkındaki talebimizin reddine ilişkin kararının iptaline, dava konusu Tasarım Ankara Web  işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi talebimizdir.

Açıklamalar              :

 

  1. Yerel Web Tasarım Ankara tarafından verilen 17.02.2016 tarihli 2015/879 E. sayılı yürütmeyi durdurma talebinin reddi yönündeki Profesyonel İnternet Sitesi karara karşı yasal süresi içerisinde itiraz ediyoruz. Yerel Web Tasarım Ankara dayanak gösterdiği 2577 sayılı Tasarım Ankara Web Yargılama Usulü kanunun 27/2. madde hükmü uyarınca, kararında sadece “şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından” bahisle yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmiştir. Ancak anılı yasa hükmünde belirtilen şartlar tek tek incelendiğinde;

 

  1. Tasarım Ankara Web işlemin açıkça Tasarım Ankara Web a aykırı olması şartının somut olayda gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira, dava konusu Tasarım Ankara Web işlem konu bakımından Tasarım Ankara Web a uyarlı değildir. İMARA AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLEN TADİLAT, RUHSATA Profesyonel İnternet Sitesi TABİ İŞLERDEN DEĞİLDİR. 3194 sayılı İmar Kanununun Profesyonel İnternet Sitesi “Yapı ruhsatiyesi” başlıklı     21/3.maddesi: “Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.” şeklindedir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğin 8.maddesi gereği hazırlanan ve yürürlükteki İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 70. Maddesinde Ruhsata tabi olamayan Tadilatlar; Ruhsatnameye Profesyonel İnternet Sitesi Tabi Olmayan Tadilatlar Madde 70- Kitlelerde ebat küçülme tadilatları, kot tadilatları, çatıya çıkış merdiveni,oturtma çatı yapılması ve iptali, bina girişi, merdiven sahanlığı, asansör kulesindeki küçülme, cephelerindeki kapı, pencere ve balkon küçülmeleri, yapının ısı korunma şartları bakımından durumunu değiştirmemek amacı ile kapı, pencere büyümeleri, kömürlük, kapı ve kalorifer dairesi, bahçe duvarı, bahçe tanzimi ve otopark tadilatı (Otopark Yönetmeliği hükümleri saklı kalınmak koşulu ile) gibi binanın müşterek mahallerinde yapılacak tadilatlar, ruhsatnameye tabi olmadan, kat maliklerinin ve proje müellifinin muvafakatına bağlı olarak proje üzerinden onaylanır. Binanın mekanik tesisatı, elektrik ve asansör tesisatının değişmesine neden olacak değişikliklerde, yeni tesisat projelerinin aranması zorunludur. Ayrıca ruhsatname tanzim edilmez. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEKİ Profesyonel İnternet Sitesi DAHİLİ TADİLATLAR (HACİM VE ALAN BİRİMİ OLARAK HERHANGİ BİR ARTIŞ OLMAMAK KAYDIYLA) RUHSATA TABİ OLMAYIP bağımsız bölüm malikinin tapusu ile birlikte dilekçe ile müracaatı halinde proje üzerinde onaylanır. Yukarıdaki tüm tadilatların binanın niteliğini bağımsız bölüm adedini değiştirmemek, betonarme ve statik açıdan sakınca teşkil etmemesi ve imar mevzuatı ve de imar yönetmeliği hükümlerine aykırı olmaması gerekmektedir.” şeklindedir. Yine, aynı yönetmeliğin 18/e. maddesi uyarınca;  “ Yapılarda derz, baca, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, yağmur borusu, saçak, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, duvar kaplaması, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, çatı onarımı ve kiremit aktarılması ile bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat projelerini (mekanik ve elektrik ) etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen, kullanım amacını değiştirmeyen bölme duvarı kaldırılması, yerinin değiştirilmesi veya yeni bölme duvarı yapılması, iç pencere veya iç kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi veya birbirlerine tahvil edilmesi gibi işlemlerBASİT TAMİR VE TADİL İŞLEMLERİ OLUP, RUHSATA TABİ DEĞİLDİR. Dava konusu tadilat da, yukarıdaki mevzuat ışığında anlaşılacağı üzere ruhsata tabi olmayan işlerdendir. Gömme balkon şeklinde olan balkona açılan mutfak kapısının yerinin değiştirilmesinden ibaret olan tadilat, taşınmazın kullanım alanını değiştirmediği (artırmadığı) gibi bu işlem için ruhsat alınması da gerekli değildir. Bu doğrultuda işbu davanın dahi konusuz kalacağı gerçeği karşısında, Tasarım Ankara Web  hakkında eksik incelemeye dayalı olarak verilen para cezasının, ileride telafisi güç zararlara sebep olacağı şüphesizdir.

 

  1. Tasarım Ankara Web işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması şartının somut olayda gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekir. Somut olayda, dava konusu Tasarım Ankara Web işlemin her yönüyle Tasarım Ankara Web a aykırı olduğu sabit olup; işbu işlemin uygulanması halinde Tasarım Ankara Web  aleyhine  giderilmesi güç zararların doğacağı aşikardır. Zira, Tasarım Ankara Web in ikamet ettiği taşınmaza ilişkin davalı İdarece verilen yıkım kararı ile Tasarım Ankara Web in söz konusu evde uzun süre oturamayacağı büyük sıkıntılar yaşayacağı aşikardır. Tasarım Ankara Web a aykırılığı, sabit olan encümen kararı doğrultusunda söz konusu taşınmazın arka balkonun yaklaşık 2,20 m x 150 m. ebadında kısmını yıkılması ve davalı idarece yıkım kararı ile birlikte tahakkuk ettirilen 746.TL. ve 2.992.TL. bedelli Tasarım Ankara Web  para cezalarının fahiş bir ceza olduğu düşünüldüğünde bu durumunda Tasarım Ankara Web  ve ailesi işbu usul ve yasaya aykırı işlemden zarar görecek olup; Tasarım Ankara Web  ve ailesi bu kapsamda telafisi imkansız ekonomik kayıplara uğrayacaktır.

 

Sonuç ve İstem                :Yukarıda izah edilen nedenlerle, İtirazımızın kabulüne, Profesyonel İnternet Sitesi Yerel Web Tasarım Ankaranin 17.02.2016 tarihli ve 2015/879 E. sayılı yürütmenin durdurulması talebimizin reddi yönündeki kararının iptaline ve dava konusu Tasarım Ankara Web  işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 08.03.2016

                       

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP