Mobil Uyumlu Web Sitesi

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

Kısacası; İcra dosyasında; Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara  tarafından takip öncesinde ödenen 1.232.TL. işlemiş faiz alacağımızdan mahsup edilmiş, bakiye alacağımızın aylık %5 işlemiş/işleyecek faizi ile birlikte Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara dan tahsili talep edilmiştir.

 

Ankara Web Tasarım tarafça ödenmeyen ve her bir Mobil Uyumlu Web Sitesi ay için 10.TL. olmak üzere Ekim-Kasım-Aralık/2009 aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 30.TL.’nın ½’si olan 15.TL.; Ocak/2010 dan Aralık/2010’a kadar olan 12 aylık aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 180.TL.’nın ½’si olan 90,00.TL.; Ocak 2011 den Aralık/2011’e kadar olan 12 aylık aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 180.TL.’nın ½’si olan 90,00.TL.; Ocak 2012 den Aralık/2012’e kadar olan 12 aylık aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 180.TL.’nın ½’si olan 90,00.TL.; Ocak 2013 den Aralık/2013’e kadar olan 12 aylık aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 180.TL.’nın ½’si olan 90,00.TL.; Ocak 2014 den Aralık/2014’e kadar olan 12 aylık aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 180.TL.’nın ½’si olan 90,00.TL.; Ocak 2015 den Aralık/2015’e kadar olan 12 aylık aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 180.TL.’nın ½’si olan 90,00.TL.; Ocak+Şubat/2015 2 aylık aidat  Web Sitesi Tasarımı çları toplamı 30.TL.’nın ½’si olan 15,00.TL.; Mart+Nisan+Mayıs+Haziran+Temmuz/2015 aidat  Web Sitesi Tasarımı çları her bir ay 20.TL. olmak üzere toplam 100.TL. (Yöneticilik görevi sona erdiği için tamamı); ile sair apartman bakım onarım gider payları Mobil Uyumlu Web Sitesi Web Sitesi Tasarımı çlarından ödenmeyen kısımları ile defterlerde fazla miktarda kaydederek zimmetine geçirdiği elektrik tüketim bedellerinin tarafımıza ödenmesi talep edilmiştir.

 

Sonuç olarak, Ankara Web Tasarım yan, yukarıda da izah edildiği ve kayıtlarda da görüleceği üzere birçok usulsüzlük yapmış  ve  kendisine haksız kazanç temin etmiştir. KMK Madde 38 gereğince Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Ancak yönetici olduğu dönemde Ankara Web Tasarım, kat maliklerinin menfaatine aykırı olarak haksız kazanç elde ederek vekil olarak sorumluluğunu yerine getirmemiştir.  Web Sitesi Tasarımı  Hilal Apartmana ait Ankara Web Tasarımnın yönetici olduğu döneme ilişkin olan kayıtların incelenmesi talebimizin haklılığını ortaya koyacaktır. Ankara Web Tasarım-Web Tasarım Ankara  şirketin itirazının, kötü niyetli olarak takibi sürüncemede bırakmaya yönelik olduğu sabittir. Bu nedenle,  Web Sitesi Tasarımı  Hilal Apartmanının alacağının tahsili amacıyla İzmir 14.İcra Müdürlüğü’nün 2015/10205 E. sayılı dosyası üzerinden yürüttüğümüz Ankara Web Tasarım/Web Tasarım Ankara nun icra takibinde asıl alacak ve fer’ilerine yönelik soyut ve kötüniyetli itirazının iptali ile takibin devamına, lehimize %20’den Mobil Uyumlu Web Sitesi aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

Hukuki nedenler  Mobil Uyumlu Web Sitesi   : Kat Mülkiyeti Kanunu, İ.İ.K., B.K., H.M.K ve mevzuat hükümleri

 

Deliller  Mobil Uyumlu Web Sitesi                     : Apartmanına ait defter ve kayıtlar,(Ek-3) 06.10.2009 tarihli  Kat Malikleri Kurulu Kararı (Ek1)   tarihli Kat Malikleri Kurulu Kararı(Ek-2), Karşıyaka 6. Noterliğinin tarih ve yevmiye nolu ihtarnamesi (Ek-4), İzmir 14. İcra Müdürlüğü’nün Web Tasarım Ankara Esas sayılı dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair deliller.

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak                             kaydıyla Ankara Web Tasarımnın İzmir 14.İcra Müdürlüğünün 2015/10205 E. Sayılı dosyasına                             vaki itirazının iptaline; takibin devamına, Ankara Web Tasarımnın % 20’ den aşağı olmamak                         üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet                             ücretinin Ankara Web Tasarım tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale                          arz ve talep ederiz. 28.09.2015

 

 

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP