Kurumsal İnternet Sitesi

by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım
  1. İİK. 278 VD. MADDESİNİN DAVAMIZDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

 

İİK. 278. Maddesinde; ivazsız tasarrufların butlanı düzenlenmiştir.

 

Madde 278 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/114 md.)

Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

  1. (Değişik : 9/11/1988 – 3494/53 md.) Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
  2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,
  3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri,

  II.1- DAVALI ŞİRKETLER ARASINDAKİ TASARRUF BAĞIŞLAMA VEYAHUT İVAZSIZ TASARRUF DEĞİLDİR. BU NEDENLE İİK. 278/I. MADDESİNİN DAVAMIZDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

Kanunkoyucu, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışmaları ve ivazsız tasarrufları batıl kılmıştır.  Ancak, dava konusu tasarrufa konu taşınmaz satışları ivazlıdır ve satış bedeli ödenmiştir. Bu nedenle İİK.278/I. Maddesinin davamızda uygulama olanağı bulunmamaktadır.

 II.2. MÜVEKKİL TASARIM KABLO AŞ. İLE DİĞER DAVALI-BORÇLU ŞİRKET ARASINDAKİ TASARRUF; “KARI VE KOCA İLE USUL VE FÜRU, NESEBEN VEYA SIHREN ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR (BU DERECE DAHİL)HISIMLAR, EVLAT EDİNENLE EVLAKLIK ARASINDA YAPILAN İVAZLI TASARRUFLAR”DAN  DEĞİLDİR, İİK. 278/II.1. MADDENİN UYGULAMA OLANAĞI YOKTUR.

Kanunkoyucu, bağışlama ve ivazsız tasarrufların batıl olduğunu düzenlemekle birlikte; bazı ivazlı tasarrufların da bağışlama gibi değerlendirilerek iptale tabi olduğunu belirtmiştir.

Bunların ilki; Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflardır. (İİK.278/II.1)

Ancak, Davalı Şirketler arasında hiçbir ticari ilişki bulunmadığı gibi, İİK. 278/II.1. Maddesinde belirtilen şekilde (Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık) yakın akrabalık ilişkisi de bulunmamaktadır. Davacı tarafça böyle bir husus iddia ve ispat edilebilmiş de değildir. Böyle bir durum sözkonusu olmadığı için ispat edilmesi de zaten mümkün değildir. Nitekim, Yerel Mahkemenin gerekçeli kararında bu yönde bir tespit yahut gerekçe de bulunmamaktadır.

Bu durumda, İİK. 278/II.1. Maddenin de davamızda uygulama olanağı yoktur, usul ve yasaya aykırı Yerel Mahkeme kararının bu nedenle de bozulması gerekir.

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP