İnternet Sitesi Tasarımı

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım, Genel

KONU                         : Müvekkilin kullanmış olduğu konut kredisi nedeniyle kendisinden haksız ve hukuka aykırı olarak tahsil edilen ……..,00-TL masraf adı altında kesilen bedelin kesinti tarihlerinden itibaren işlemiş/işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR        :

 

  1. Ankara Web Tasarım müşteri numarası ile müşterisi olduğu İnternet Sitesi Tasarımı yer alan; ……… nolu hesabından kullanılan ……….,00-TL konut kredisi karşılığında, davalı banka tarafından kredi kullandırılırken haksız bir şekilde …….,00-TL dosya masrafı adı altında bedel alınmıştır.

 

  1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 5. Maddesindeki düzenlemeye göre;

 

“(1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden Ankara Web Tasarım sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

 

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve emsal Yargıtay kararları doğrultusunda, bankalar ile tüketiciler Ankara Web Tasarım arasında tanzim edilen sözleşmeler incelendiğinde, dosya masrafı, BMSV, kredi kartı ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve hesap işletim ücreti gibi tüketiciden tahsil edilen söz konusu ücretlere ilişkin hükümlerin bankalar tarafından tüketici ile müzakere edilmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye konulduğu ve İnternet Sitesi Tasarımı Web Tasarım bu tarz düzenlemelerin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet verdiği kabul edildiğinden, sözleşmenin bu hükümleri haksız şart olarak değerlendirilmektedir.

 

 

Taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu her türlü Ankara Web sözleşmede yer alan haksız şartlar, tüketici için bağlayıcı olmamakta; sözleşme şartının önceden hazırlanmış olması ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememesi, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği sonucunu doğurmaktadır.  Nitekim, 6502 Sayılı Kanunun 5. maddesinde;

 

(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.’’

 

hükmü getirilmiş olup; bu hususta verilen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2011/3576 E. ve 2011/10221 K. sayılı 27.06.2011 tarihli kararı da işbu dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.

 

  1. Ayrıca TBK’nun 21. Maddesinde;

 

“Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkanı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.” denilmektedir.

 

Görüleceği üzere Borçlar Kanunu’nda da yer alan genel işlem koşullarına ilişkin ilgili madde de tüketici lehine haklar sağlamakta ve sözleşmenin taraflarından birinin üzerine düşen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda genel işlem koşulları  İnternet Sitesi Tasarımı yazılmamış sayılmakta yani o sözleşme hükmünün yok sayıldığı kabul edilmektedir.

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 5. Maddesi 3. fıkrasındaki düzenlemeye göre de;

 

‘’Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden Ankara Web Tasarım müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.’’

 

hükmü getirilmiş olup; bu hususta verilen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2014/25774 E. 2014/24917 K. sayılı ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2014/25775 E. ve 2014/24918 K. sayılı kararları da işbu dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.

 

Kanun maddesinde açıkça düzenlendiği Ankara Web Tasarım üzere önceden hazırlanmış işbu standart sözleşmelerin müzakere edildiğinin veya bir standart şartın münferiden müzakere edildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyen davalı bankanın omuzlarındadır. Ancak tüketicinin kullanmış olduğu krediye ait sözleşmeyi okuyarak ve söz konusu sözleşmenin tamamını inceleyip, içeriğini ve koşullarını anlayarak kabul edip sözleşmenin her sayfasına imza atması mümkün olmasa bile bu şekilde imzalandığı sözleşmeye yazılmakta ve bu bile söz konusu sözleşmelerin bu hususlar dikkate alınmadan, sözleşme maddelerinin müzakere edilmeden, haksız şartlar içeren işbu sözleşmenin imzalandığını göstermektedir.

 

  1.           Yasal mevzuat hükümleri uyarınca, davalı banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hüküm haksız şart olarak kabul edilmekle birlikte, tüketici açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip bulunmamaktadır.

 

Somut olayımız bakımından, müvekkil Atasoy Bozdağ ile davalı banka arasında akdedilen kredi sözleşmesine istinaden, ………..,00-TL konut kredisi için haksız bir şekilde ……….,00-TL dosya masrafı tahsil edilmiştir.

 

…………………-TL olarak tahsil edilen miktarın, davalı tarafından tüketici müvekkil ile müzakere edilmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye konması, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici müvekkil aleyhine dengesizliğe neden olması sebebiyle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca haksız şart niteliğinde olup, müvekkil açısından bağlayıcılığa sahip değildir.

 

Bu nedenle müvekkilden akdedilen sözleşmelerin haksız şart niteliğinde hükmüne dayalı olarak masraf adı altında ………………-TL tahsil edilmesi usul ve yasaya aykırı olmakla söz konusu bedellerin iadesi için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Ankara Web Tasarım NEDENLER   : 6502 sayılı Kanun, TBK ve ilgili yasal mevzuat

 

Ankara Web Tasarım DELİLLER      :1-Konut Kredi Sözleşmesi,

2-Banka dekontları,

3-Müvekkile ait davalı banka nezdindeki banka hesap kayıtları,

4-Yargıtay Kararları,

5-Karşı tarafça sunulacak olan delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 

1- Müvekkilin kullanmış olduğu kredi nedeniyle kendisinden haksız ve hukuka aykırı olarak tahsil edilen ………….- TL masraf bedelinin kesinti tarihlerinden itibaren işlemiş/işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

 

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

 

dair karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 04.01.2016

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP