İnternet Sitesi Ankara

by / Cuma, 13 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

BÖLGE İDARE ANKARA WEB TASARIMSİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA WEB TASARIMSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Konu                          :İnternet Sitesi Ankaralı idarenin 08.03.2016 tarihli itiraz dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

 

Açıklamalar   İnternet Sitesi Ankara          :

İnternet Siitesi Ankaralı idare tarafından; Web Tasarım Ankara  Şirketçe, 2011 ve 2012 yılına ilişkin ticari defter ve belgelerin ibrazına ilişkin düzenlenen ilgili kurum yazısının tebliğ alınmasına rağmen, söz konusu defter ve belgelerin ibraz edilmemesi ve mücbir sebepte sunulmaması nedeniyle, ilgili yılda indirim konusu yapılan KDV tutarlarının kanunen indirim olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtilerek,  açmış olduğumuz işbu İnternet Siitesi Ankaraya ilişkin Yerel Ankara Web Tasarımce verilen kabul kararının bozulması istenmiştir.  Ancak; İnternet Siitesi Ankaralı İdarenin, Yerel Ankara Web Tasarımce verilen kabul kararına karşı itiraz nedenleri haksız, yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun olup; anılı Yerel Ankara Web Tasarım kararının kabulü gerekmektedir. Şöyle ki;

  1. Yerel Ankara Web Tasarım 30.12.2015 tarihli kararının gerekçesinde ‘’…. İnternet Siitesi Ankaracı şirket hakkında düzenlenen 2012 yılına ilişkin 21.05.2014 tarihli inceleme raporunda, şirket hakkında 23.01.2014 tarihinde yapılan fiili envanter tutanağında şirket vekili olarak Sinan Ekran tarafından, defter- belge ibraz yazısının 25.04.2014 tarihinde şirkete tebliğ sonrasında, 12.05.2014 tarihinde müfettişlik adresine gidilerek 2012 yılı yevmiye defteri ile defter-i kebirin, bir alacak İnternet Siitesi Ankarası nedeniyle bilirkişiye verildiğinin belirtildiği ve İnternet Siitesi Ankaracı şirketçe, 2012 yılına ilişkin Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebirin bilirkişiye teslim edildiğini ve rapor düzenlenmesi için bilirkişiye 30 gün süre verildiğini gösterir 06.05.2014 tarihli teslim tutanağının müfettişe ibraz edildiği………….. olayda belirtilen haklı sebebin mevcut olması nedeniyle İnternet Siitesi Ankaracı şirketin 2012 yılı defter belgelerinin birlikte incelemeye ibraz edilmesinin mümkün bulunmadığı dolayısıyla İnternet Siitesi Ankaracı şirketçe ibraz yükümlülüğüne aykırı davranıldığından söz edilemeyeceği … açıklanan nedenlerle İnternet Siitesi Ankara konusu işlemin İptaline ‘’ denilmekle Web Tasarım Ankara  şirketçe defter ve kayıtların haklı sebeple ibraz edilemediği belirtilerek, bu sebeple İnternet Siitesi İnternet Sitesi Ankara Ankara konusu usul ve yasaya aykırı idari işlemin iptaline karar verilmiştir.
  2. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3.bölümünde 29. ve devam eden maddelerinde yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak vergi indiriminin nasıl yapılacağı belirlenmiş olup, Web Tasarım Ankara Şirkette yasal olarak belirlenen esaslara uygun olarak vergi indirimlerini yapmış ve buna ilişkin beyannameleri düzenlemiştir.
  3. Ancak şirkete ait İnternet Siitesi Ankara konusu edilen 2012 yılı defter kayıt ve belgeleri başka bir bilirkişi incelemesi sebebiyle İzmir 4. Asliye Ticaret Ankara Web Tasarımsi’ne ibraz edilmiştir. 2011 yılına ait defter ve kayıtların ise İnternet Siitesi Ankaralı kuruma ibraz edilmesi hususu Fatma Şahin isimli mali müşavire bildirilmiş, buna karşılık mali müşavirce de ibrazı istenen defterlerin derhal ilgili kuruma sunulacağı bilgisi verilmiştir. Ancak, İzmir 41. Asliye Ceza Ankara Web Tasarımsi’nin 2014/383 E.sayılı dosyası üzerinden Web Tasarım Ankara Şirketin yetkilisi olan Mustafa Turan hakkında “ticari defter ve belgelerin ibraz edilmemesi” nedeniyle kamu İnternet Siitesi Ankarasının açılması üzerine, ibrazı istenen 2012 yılı ticari defter ve belgelerinin mali müşavir Fatma Şahin tarafından sunulmadığı anlaşılmıştır. Ancak, bunun üzerine, Web Tasarım Ankara  Şirketin mali müşavir Fatma Şahin ile görüşme çabaları sonuçsuz kalmış olup, kendisi ile hiçbir şekilde irtibat kurulamamıştır. Oysaki, Web Tasarım Ankara  Şirketin ticari defter ve belgeleri gizlemek/saklamak/ibraz etmemek gibi bir kastı katiyen bulunmayıp, aksine defterlerin ibraz edilmesi için mali müşavir’e talimat verilmiştir.
  4. İnternet Siitesi Ankaralı idare tarafından 08.03.2016 tarihli dilekçe ile 2012 yılına ait Web Tasarım Ankara şirket defterleri başka bir İnternet Siitesi Ankara nedeniyle bilirkişi incelemesi nedeniyle istenildiğinden sunulamadığı kabul edilse bile, 2011 yılına ait defter ve belgelerinde ibraz edilmediği ve tarafımızca da mücbir sebep sunulmadığı iddia edilmiştir. Oysa ki, ibrazı istenen ticari defter ve belgelerini gizlemek kastı kesinlikle bulunmayan ve ibraz edilmeleri hususunda mali müşavir Fatma Şahin ’e talimat veren, ancak bu defter ve belgelerin ibraz edilmediğini açılan ceza İnternet Siitesi Ankarası ile öğrenen Web Tasarım Ankara  Şirketin, mücbir sebep sunmadığı kabul edilemez. Bu nedenle İnternet Siitesi Ankaralı idare tarafından  Web Tasarım Ankara  şirketin indiriminin tümden reddedilmesi ve ticari hayatının mahvına sebep olabilecek şekilde indirilen miktarların yeniden tarh edilmesi, düzenlenen vergi inceleme raporunun kendisine önceden tebliğ edilmemiş olması nedeniyle savunma hakkının kısıtlanması, Danıştay kararları, usul, yasa, hakkaniyet uyarınca oldukça ağır sonuçlar doğurmakta olup, indirimin reddi kararı ile düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinin iptaline ilişkin İzmir 1. Vergi Ankara Web Tasarımsi’nin 2014/1871E, 2015/1753K sayılı ilamının kabulü gerekmektedir.

 

Sonuç ev İstem      : Yukarıda izah edilen nedenlerle; İzmir 1. Vergi Ankara Web Tasarımsi’nin 2014/1871E, 2015/1753K sayılı ilamının kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  dair karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 28.03.2016

 

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP