Google Algoritması Nedir? Nasıl Çalışır?

by / Pazar, 01 Ocak 2017 / Published in Ankara Web Tasarım

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR 10. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No                  : 2015/1091 E.

                                     2016/…….  K.

 

Temyiz Eden

Sanıklar                   : Ahmet Önal- İlhan Önal

 

Vekili                    :Av.

Ankara Web Tasarım  

(adres antettedir)

 

Şikayetçi                  :

Ankara Web Tasarım 

 

Vekilleri                   :

 

Konu                          : İzmir 10. İcra Ceza Mahkemesi’nin 01.03.2016 tarihli 2015/1091 E.

2016/…..K. sayılı kararının temyizen incelenerek BOZULMASI talebidir.

 

Açıklamalar             :

 

                        İzmir 10. İcra Ceza Mahkemesi’nin 01.03.2016 tarihli 2015/1091 E., 2016/…….K. sayılı kararı ile ‘’Müşteki tarafça sanıklar hakkında İİK’nın 331, 333/a, 337/a, 345/a maddelerinde tanımlanan suçlardan dolayı cezalandırılmaları istemi ile işbu dava ikame edilmiş ise de asıl icra takibinin yürütüldüğü takip dosyasının Bakırköy 17. İcra Müdürlüğü’nün 2014/13078 esas sayılı takip dosyası olduğu gözetilerek 5358 sayılı kanun ile değişik İİK’nın 348 maddesine göre bu bapta yer alan fiillerden dolayı yetkili icra mahkemesinin  asıl icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkeme olması hükmü gözetilerek bu nedenle işbu ceza davası yönünden mahkememizin yetkisizliğine ”  karar verilmiştir.  Yerel mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olması sebebiyle işbu kararın temyizen bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

 

  1. HMK ; ‘’ MADDE 6- (1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.‘’ şeklinde düzenlenmiştir. İşbu davada da müvekkil sanıkların yerleşim yeri Mavişehir mah. 204172 sok. 7/8 Karşıyaka /İzmir ve  Mitahatpaşa Mah. 5 sok. No:7 Salihli/Manisa’ dır.

 

HMK madde 7 –‘’ (1) Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır. ‘’şeklinde düzenlenmiştir.  Bu nedenle sanıklardan birinin yerleşim yeri olan İzmir mahkemeleri, yetkilidir.  Yargıtay kararları da;

–          6100 sayılı HMK’nun 7/1. Maddesine göre, Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Dava konusu alacağın,aynı zamanda vakıf şube başkanı ve ihale komisyonu başkanı olan davalılardan Arif’in yerleşim yeri Bursa’ da açılması, dava konusunun taşınmazın aynıyla bir ilgisinin bulunmaması ve davacı tarafça yasada öngörülen seçimlik hakkın bu şekilde kullanılması karşısında mahkemece tarafların göstereceği tüm  deliller toplanarak oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir. (Y. 18 HD. 05.04.2012 tarih ve 2011/11787 E. Ve 2012/3595 K.)

–          İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, müvekkili şirket aleyhine Kocaeli 2. İcra Müdürlüğünün 2011/8094 esas sayılı icra takip dosyasına dayanak olan ihtiyati haciz kararının verildiği Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yetkisine itiraz ettiklerini, müvekkili şirketin merkezinin Gebze/Kocaeli olduğunu, müvekkili şirket aleyhine alınacak ihtiyati haciz kararlarında yetkili mahkemenin Gebze Mahkemeleri, şirket aleyhine yapılacak icra takiplerinde yetkili icra müdürlüğünün ise Gebze İcra Müdürlüğü olduğunu, ihtiyati haciz kararına dayanak bonodaki imzanın müvekkili şirket yetkilisine ait olmadığını ileri sürerek, mahkemenin 2011/67 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Somut olayda İhtiyati haciz kararına konu senet borçlularından Ö… Yalıtım Ürünleri İmalat Ve İnşaat Tic. Ltd. Şti.nin adresinin Ticaret Sicili Gazetesinde belirtildiği üzere İzmit/Kocaeli’nde bulunduğu, bu sebeple her iki borçlu aleyhine istenen ihtiyati haciz talebini incelemeye borçlulardan Ö… Yalıtım Ürünleri İmalat Ve İnşaat Tic. Ltd. Şti.nin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi olan genel yetkili Kocaeli Mahkemelerinin yetkili olduğu anlaşıldığından, mahkemece yazılı gerekçeyle yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın temyiz eden ihtiyati haciz isteyen yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. (Y.11 HD. 23.05.2012 tarih ve 2012/6328 E. Ve 2012/8640 K.) şeklindedir.

HMK madde 6., 7. ve yukarıdaki Yargıtay karaları doğrultusunda davanın İzmir İcra Ceza Mahkemelerinde açılması gerektiği aşikardır, Şikayet de yetkili İzmir İcra Ceza Mahkemesinde yapılmıştır. Bu nedenle Yerel Mahkemece; yetkili icra mahkemesinin asıl icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkeme olması gerekçe gösterilerek, mahkemenin yetkisizliğine ilişkin  verilen kararın reddi gerekmektedir.

 

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda izah edilen nedenlerle, İzmir 10. İcra Ceza Mahkemesi’nin 01.03.2016 tarihli 2015/1091 E., 2016/…….K. sayılı kararı ile verilen yetkisizlik kararının temyizen incelenerek BOZULMASINA, karar  verilmesini  saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 03.03.2016

TOP