Başarılı Bir Website Nasıl Olmalıdır

by / Pazar, 01 Ocak 2017 / Published in Ankara Web Tasarım

 Başarılı Bir Website Nasıl Olmalıdır

İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                     : Alişan Koç (T.C. No: 14480764420)

VEKİLİ                      : Av. Bahar Koç (İzmir Barosu 12011)

1810/1 sok. No:2 D:2A Bostanlı Karşıyaka/İzmir

DAVALILAR              :1- Vekem Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş.

Ayazma Yolu, Turin Sanayi Sitesi 12490 Blok No:33 K:3 Kağıthane,                                   İstanbul

 

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl                                      Müdürlüğü

 Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Caddesi No:43, 34672 Beyoğlu/İstanbul

 

KONU                   : Davalı işveren tarafından işe giriş bildirgesi verilen ancak sigorta primleri                             yatırılmayan müvekkilin, hizmetlerinin tespiti  ve eksik ödenen ayların                                   davalı işverence ödenmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR      :          

            1- Müvekkil; davalılardan Vekem Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş.’e ait, İstanbul Kağıthane adresindeki işyerinde ../../1990 gününden başlayarak fiilen çalışmıştır. Müvekkil işe başlangıç tarihinden işten ayrıldığı ../../…. tarihe kadar işyerinde kesintisiz çalışmıştır. Müvekkilimin bu çalışması işverence, diğer davalı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş; fakat işe giriş bildirgesi verildikten sonra herhangi bir işlem yapılmamış ve prim ödemesinde de bulunulmamıştır.        

            2- Müvekkil çalıştığı dönemde sigorta primlerinin eksiksiz ödendiğini ve tüm bildirimlerinin eksiksiz yapıldığını zannetmektedir. Ancak zaman içerisinde sigorta prim gününün olması gerekenden daha az göründüğünü fark etmiştir. Müvekkilin E-Devlet kapısı üzerinden yaptığı incelemede eski işyeri olan davalı işyerinin işe giriş bildirimini yaptığını ancak, prim ödemelerini yapmadığını görmüştür.

Mülga 506 sayılı yasanın “prim belgeleri” başlıklı 79.maddesinde; “…Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır. …” hükümleri bulunmaktadır.

 

5510 sayılı yasanın “prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86. maddesinde ise; “…Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. …” hükümleri bulunmaktadır.

 

Kanun metinlerinden anlaşılacağı üzere, günsüz işe giriş davaları 5 yıllık zamanaşımına tabi değildir. Çünkü, işveren tarafından işe giriş bildirgesi verilmiştir. Yargıtay’ın bu konudaki yerleşik içtihatları da bu yöndedir. Üstteki kanun metninde izah edilen hak düşürücü süre olan beş yıllık zamanaşımı, işe giriş bildirgesinin verilmediği davalarda söz konusudur. Bu nedenle hak düşürücü sürenin söz konusu olmadığı işbu davayı açmış bulunmaktayız.

 

            3- Kurum tarafından işe giriş bildirgesi verildiği halde işverenden prim tahsili yoluna gidilmemiş olması müvekkilimizden kaynaklanan bir husus olmayıp, kurumun kendi kusuru nedeniyle müvekkilimizin mağdur edilemeyeceği sosyal hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu durum müvekkilin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik haklarının da daha geç doğmasına sebep olacaktır. İleri sürdüğümüz iddialar tanık beyanları ve SGK kayıtları ile de sabittir.

 

            4- Bu sebeple müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat primleri yatırılmayan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsilini sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                        :İş Kanunu, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                             : 1- SGK Denetmen raporları, tutanaklar,

2- Müvekkile ait SGK sicil dosyası,

3- İşyeri dosyası,

4- Tanık beyanları,

5- Bilirkişi incelemesi

6- Karşı tarafın delillerine karşı, delil sunma hakkımız saklı kalmak                              kaydıyla her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava                                          hakkımız saklı kalmak üzere; müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat                                      primleri yatırılmamış olan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına                               ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsiline; yargılama                                                    giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar                                               verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

Başarılı Bir Website Nasıl Olmalıdır

Davacı Vekili

Av. Bahar Koç

Tagged under: ,
TOP