Ankara WebTasarım

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Belediyenizin 02.10.2014 tarih ve 371 sayılı Encümen Kararı ile; Müvekkil Ankara Web Tasarım nın onaylı mimari projeye aykırı olarak duş+müştemilat yaptığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunun 32 ve 42. Maddeleri dayanak yapılmak suretiyle 2.896,148 TL. idari para cezası ile tecziyesine karar verilmiş idi. Tarafımızca, anılı idari işlemin iptali istemli olarak dava açılmış, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 2015/231 E, 2015/1589 K sayılı ilamı (ilam örneği ekte sunulmuştur) uyarınca dava konusu 02.10.2014 tarih ve 371 sayılı encümen kararının 3194 sayılı Yasa’nın 42/3 maddesi gereğince verilen 2.896,15.TL. idari para cezasının 2.719,406 TL’lik kısmı yönünden iptaline, aynı Yasa’nın 42/2 maddesi gereğince 176,742 TL’lik kısmı yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Ancak müvekkil henüz dava sonuçlanmadan, mahkemece idari işlemin yürütülmesinin durdurulması istemimizin reddi üzerine, idari para cezasının tahsiline yönelik olarak aleyhinde yasal işlem uygulanmasını istemediği için; 02.10.2014 tarih ve 371 sayılı encümen kararının 3194 sayılı Yasa’nın 42/2 ve 42/3 maddesi gereğince verilen 2.896,15 TL. idari para cezasını Belediyeniz banka hesabına 25.11.2015 tarihinde havale ederek ödemiştir. 02.10.2014 tarih ve 371 sayılı encümen kararıyla verilen 2.896,15.TL’lık idari para cezasının 2.719,406 TL’lik kısmının, tarafımıza 24.12.2015 tarihinde tebliğ edilen Mahkeme kararı ile iptaline karar verildiğinden fazladan ödenen 2.719,406.TL.’nın tarafımıza iadesi gerekmektedir.

Bu yazının Belediyenize tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde 2.719,406 TL. fazla ödenen tutar Ankara Web Tasarım ile mahkemece lehimize hükmedilen 750.TL. ilam vekalet ücretinin ve 76.TL. yargılama giderinin aşağıda hesap numarası belirtilen banka hesabına ödemenizi; aksi takdirde Belediyeniz aleyhine icra takibine girişilmek zorunda kalınacağını saygılarımızla bilvekale arz ederiz. 13.01.2015

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP