Ankara Web Tasrım

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım, Genel

Tarafımızca, ihalenin feshine yönelik açılan davada Yerel Mahkeme “satış ilanının 02.12.2015 tarihinde şikayetçi tarafa tebliğ edildiği gerek takip dosyasından gerekse davacının beyanından anlaşılmaktadır.  İhale tarihinin de 11.12.2015 tarihi olduğu dikkate alındığında aradaki 9 günlük sürenin hayatın olağan düşünce tarzına göre makul bir süre olduğu dolayısıyla bu fesih nedeninin haklı olmadığı sonucuna varılmıştır…. Satış ilanı Türkiye genelinde yayınlanan 06.11.2015 tarihli Sözcü Gazetesi’nde yapılmıştır.  Nitekim Basın İlan Kurumu’nun 15.02.2016 tarihli ve 4/2376 sayılı cevabı yazılarından anlaşıldığı üzere Sözcü Gazetesi’nin günlük fiili net satış ortalaması 341851 adettir ve bu gazete Türkiye  çapında yayın yapmaktadır. Dolayısıyla satış ilanı yurt düzeyinde yayın yapan tirajı 50.000 ‘in üzerinde bir gazete olan Sözcü Gazetesi’nde yapılmış olup, bu nedene dayanan fesih nedeni haklı değildir. Diğer yandan satış ilanı Sözcü Gazetesinde 06.11.2015 tarihinde yayınlanmış ve satışın ise 11.12.2015 tarihinde yapılmış olduğu dikkate alındığında arada bir aydan fazla zaman bulunduğu ve dolayısıyla satış ilanının İİK 126/2 maddesindeki zamanlamaya uygun yapıldığı ve bu nedene dayanan fesih nedenin de haksız olduğu anlaşılmıştır.  Şikayetçi vekili tarafından satış ilanının tüm ilgililere usulünce tebliğ edilmesi gerektiği halde bunun yapılmadığı iddia edilmiş ise de şikayetçi borçlu ancak kendisi yönünden yapılan tebligat usulsüzlüklerini fesih nedeni olarak öne sürebilir. Dolayısıyla şikayetçinin diğer Ankara Web Tasarım ilgililer yönünden yapıldığı iddia olunan tebligat usulsüzlüklerine dayanan fesih nedeni de haksızdır.’’ diyerek davanın REDDİNE karar vermiştir.

 

Yerel Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırı olup temyizen bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

 

                                               1-Yerel mahkeme  gayrimenkul satış ilanının, ihale tarihinden  9 gün önce tarafımıza tebliğini hayatın olağan düşünce tarzına göre makul bir süre, dolayısıyla bu fesih nedeninin haklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Oysa Müvekkil Şirketin maliki ve hissedarı bulunduğu taşınmaz dosya borcuna mahsuben 1.201.000,00 TL bedel ile dosya alacaklısına ihale edilmiştir. Gayrimenkul satış ilanı usulüne uygun yapılmamış, satış tarihinden makul bir süre önce satış ilanı tarafımıza tebliğ edilmemiş, gayrimenkul satış ilanı, 1. satış gününden yalnızca 9 gün önce tarafımıza tebliğ edilmiştir.

 

Yargıtay; “Birinci artırmadan makul bir süre önce borçlu Ankara Web Tasarım  vekiline satış ilanı tebliğ edilmediğinden ihale işlemleri usulünce gerçekleşmiş sayılamayacağından ve geçersiz olacağından, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı durumundaki iki artırmadan ilkinin geçersizliği ikincisinin yapılma olanağını da ortadan kaldırdığından yapılan ihale geçersizdir.” 12. HD. 06.12.2012, 20169 – 36614 demektedir.

 

İş bu kararda da görüleceği üzere satış ilanının tarafımıza gayrimenkulün değeri de dikkate alınarak makul süre öncesinde tebliğ edilmesi gerekirdi. Borçluya, satışa hazırlanabilmesi, kendince gerekli duyuruları yapabilmesi ve daha fazla müşteri bulabilmesi için satış ilanının makul bir süre önce kendisine tebliğ edilmesi yasal gerekliliktir. Tarafımıza tebliğ edilen satış ilanı ile yapılan ihalenin arasında sadece 9 günlük süre olup, değeri 1.500.00,00.TL.  gibi yüksek meblağda olan taşınmaz için bu sürenin makul olması mümkün değildir. Bu durum başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Bu nedenle, Yerel Mahkemece haksız ve usulsüz ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmektedir.

 

2-Yerel Mahkeme ‘’ Satış ilanı Türkiye genelinde yayınlanan 06.11.2015 tarihli Sözcü Gazetesi’nde yapılmıştır.  Nitekim Basın İlan Kurumu’nun 15.02.2016 tarihli ve 4/2376 sayılı cevabı yazılarından anlaşıldığı üzere Sözcü Gazetesi’nin günlük fiili net satış ortalaması 341851 adettir ve bu gazete Türkiye  çapında yayın yapmaktadır. Dolayısıyla satış ilanı yurt düzeyinde yayın yapan tirajı 50.000 ‘in üzerinde bir gazete olan Sözcü Gazetesi’nde yapılmış olup, bu nedene dayanan fesih nedeni haklı değildir.’’ diyerek fesih nedeninin haklı olmadığını belirtmiştir. Ancak Basın İlan Kurumuna yazılan müzekkere cevabında satış ilanının yapıldığı gün Sözcü Gazetesinin tirajı bildirilmemiş, Sözcü Gazetesi’nin günlük fiili net satış ortalaması bildirilmiştir. Bilindiği gibi bu oran ortalama bir oran olup, bu rakam satış ilanının yapıldığı gün Sözcü Gazetesinin tirajının 50.000’in üzerinde olduğunu göstermemektedir. Gayrimenkulün değerinin yüksek olması durumunda tirajı düşük bir gazetede satış ilanının yayınlanması yasaya aykırıdır. Yerel Mahkeme bu konuda yeterince inceleme yapmadan söz konusu usul ve yasaya Web Tasarım aykırı işbu kararı vermiştir. Bu nedenlerle dava konusu hukuka aykırı ihalenin feshi gerektiğinden Yerel Mahkeme kararının bu yönden de bozulması gerekmektedir.

 

3- Ankara Web Tasarım  Yerel Mahkeme ‘’ Diğer yandan satış ilanı Sözcü Gazetesinde 06.11.2015 tarihinde yayınlanmış ve satışın ise 11.12.2015 tarihinde yapılmış olduğu dikkate alındığında arada bir aydan fazla zaman bulunduğu ve dolayısıyla satış ilanının İİK 126/2 maddesindeki zamanlamaya uygun yapıldığı ve bu nedene dayanan fesih nedenin de haksız olduğu anlaşılmıştır. ‘’ demektedir. Ancak yine Gayrimenkulün değeri dikkate alındığında, taşınmaz satış ilanının satış tarihinden 1 ay 5 gün sonra  yapılmasının müvekkilin menfaatlerine ve kanunun amacına da aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle de ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken Yerel Mahkemece davanın reddine yönelik kararı hukuka aykırıdır.

 

4- Usul ve yasa uyarınca, ihalenin, ilan edilen ihale başlangıç saatinde başlaması, bitiş saatinde bitmesi gerekir. Ancak ihale tutanağında, ihale bitiş saati 11.10 olması gerekirken 11.23 yazıldığı ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, ihale ya saatinden önce bitirilmiş ve üzerinde oynama yapılarak değiştirilmiş, ya da saatinden sonra bitirilmiş ve üzerinde oynama yaparak değiştirilmiştir. Sırf bu durum dahi 11.12.2015 tarihinde yapılan ihalenin feshini gerektirmektedir. Ancak Yerel Mahkeme bu hususu hiç incelememiş ve davanın reddine karar vermiştir. Yerel Mahkeme’nin Ankara Tasarım  bu konuda hiç inceleme yapmadan işbu kararı vermesi başlı başına kararın bozulmasını gerektirdiğinden, Yerel Mahkeme kararının temyizen incelenerek Bozulması için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

 

Sonuç Ve İstem     : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözönünde bulundurulacak nedenlerle; Karşıyaka 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.02.2016 tarihli 2015/564E, 2016/51K sayılı ilamının temyizen incelenerek BOZULMASINA,  ihalenin feshine, Ankara Web Tasarım Firması  Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine; dair karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 02.03.2016

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP