Ankara Web Tasarım Kurumsal

by / Cumartesi, 14 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

ÖZET : Yönetmelikle tespit edilen belgelerin işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilmeyen sigortalılar çalıştıklarını hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde alacakları ilam ile ispatlayabilirler. İlk çıkıştan sonraki 11.8.1995 ile 31.5.1996 döneminde hak düşümünü kesecek nitelikte belge de bulunmamaktadır. Hal böyle olunca anılan dönem için hak düşümü süresinin fazlası ile geçtiği açıktır.

DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde Kurumsa Web Tasarım tarihleri arasında geçen çalışmalarının tesbitine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Filiz Ekizoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dava nitelikçe davacının 1.8.1995-30.3.1998 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde geçen ve Kuruma eksik bildirilen hizmetinin tesbitine ilişkindir. Mahkemece 1.8.1995-1.3.1997 tarihleri arasında eksik bildirilen 289 günlük hizmetinin tespitine karar verilmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

Davacının davalı işyerinde 1.8.1995 tarihli işe giriş bildirgesi ile başlayan 10 günlük hizmetinden sonra 10.8.1995 tarihinde çıkış yaptığı, bundan sonra hizmetin 1.6.1996 tarihli işe giriş bildirgesine istinaden 1.3.1997 tarihli çıkışa kadar devam ettiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılan imza incelemesi sonucunda da işe giriş bildirgelerindeki imzaların davacının eli ürünü olduğunun tespit edilmiş olması karşısında hizmetin kesintili geçtiği hususu tartışmasızdır. 1.8.1995’de başlayıp 10.8.1995’de biten hizmetten sonra 1.6.1996 tarihli işe giriş bildirgesine kadar işyerinde çalışıldığına ilişkin delil de bulunmamaktadır. 10.8.1995 tarihli çıkıştan sonra 11.8.1995 ile 31.5.1996 tarihleri arasındaki hizmetin tesbiti hak düşümü süresinin geçmiş olması nedeniyle mümkün bulunmamaktadır.

Gerçekten anılan sürenin teshiline yönelik takip açısından davanın yasal dayanağı belirgin olarak 506 sayılı Yasanın 79/10. maddesidir. Anılan maddede yönetmelikle tespit edilen belgelerin işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilmeyen sigortalılar çalıştıklarını hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde alacakları ilam ile ispatlayabilirler. İlk çıkıştan sonraki 11.8.1995 ile 31.5.1996 döneminde hak düşümünü kesecek nitelikte belge de bulunmamaktadır. Hal böyle olunca anılan dönem için hak düşümü süresinin fazlası ile geçtiği açıktır.

Yargıtay HGK.nunun Web Tasarım sayılı ilamı, ayrıca Kurumsa Web Tasarım tarih E: Ankara Web Tasarım sayılı kararları da bu doğrultudadır.Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı işverene iadesine, 27.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP