Ankara Web Tasarım Firması Hizmetleri

by / Perşembe, 12 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

                                               1-Müvekkil Şirketin maliki ve hissedarı bulunduğu İzmir İli, Web Tasarım, 3 Parselde kayıtlı, 30/100 arsa paylı, 5.050,00 m2 yüzölçümlü B Blok 5. Kat 8 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmazı Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünün 2015/13 Tal. Sayılı dosyası ile 11.12.2015 tarihinde satılmış olup, taşınmaz dosya borcuna mahsuben dosya alacaklısına ihale edilmiştir.

 

                                               2- Gayrimenkul satış ilanı usulüne uygun yapılmamış, satış tarihinden makul bir süre önce satış ilanı tarafımıza tebliğ edilmemiş, gayrimenkul satış ilanı, 1. satış gününden yalnızca Ankara Web Tasarım Hizmetleri 9 gün önce tarafımıza tebliğ edilmiştir.

 

Yargıtay; “Birinci artırmadan makul bir süre önce borçlu vekiline satış ilanı tebliğ Web Tasarım Hizmetleri edilmediğinden ihale işlemleri usulünce gerçekleşmiş sayılamayacağından ve geçersiz olacağından, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı durumundaki iki artırmadan ilkinin geçersizliği ikincisinin yapılma olanağını da ortadan kaldırdığından yapılan ihale geçersizdir.” 12. HD. 06.12.2012, 20169 – 36614 demektedir.

 

İş bu kararda da görüleceği üzere satış ilanının tarafımıza gayrimenkulün değeri de dikkate alınarak makul süre öncesinde tebliğ edilmesi gerekirdi. Borçluya, satışa hazırlanabilmesi, kendince gerekli duyuruları yapabilmesi ve daha fazla müşteri bulabilmesi için satış ilanının makul bir süre önce kendisine tebliğ edilmesi yasal gerekliliktir. Tarafımıza tebliğ edilen satış ilanı ile yapılan ihalenin arasında sadece 8 günlük süre olup, değeri 1.500.00,00.TL. gibi yüksek meblağda olan taşınmaz için bu sürenin makul olması mümkün değildir. Bu durum başlı başına ihalenin feshi nedenidir. Bu nedenle, haksız ve usulsüz ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

 

3-Gayrimenkul satış ilanının şekli yasaya aykırıdır. Gayrimenkulün değerinin yüksek olması durumunda tirajı düşük bir gazetede satış ilanının yayınlanması yasaya aykırıdır. İlanın tirajı yüksek tüm yurtta yayınlanan bir gazetede yapılması gerekirken mahalli gazetede yapılması yasaya aykırıdır ve müvekkilimizin çıkarlarına terstir. Gayrimenkulün bulunduğu mevkii turistik sayılabilecek İzmir’in en kıymetli bölgesindedir. Tüm yurtta yayınlanan bir gazetede ilan yapılmış olsaydı kolaylıkla daha yüksek bedelle alıcı bulabilir ve müvekkilimiz mağdur olmazdı. Bu nedenlerle dava konusu hukuka aykırı ihalenin feshi gerekmektedir.

 

4- Taşınmaz satış ilanının satış tarihinden en az 1 ay öncesinde tirajı en yüksek gazetede yapılması gerekir ki, davamızda satış tarihi ile ilan arasında 1 aydan daha az zaman bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle de ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

 

5- Usul ve yasa uyarınca, ihalenin, ilan edilen ihale başlangıç saatinde başlaması, bitiş saatinde bitmesi gerekir. Ancak ihale tutanağında, ihale bitiş saati 11.10 olması gerekirken 11.23 yazıldığı ve üzerinde oynama olduğu tespit edilmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, ihale ya saatinden önce bitirilmiş ve üzerinde oynama yapılarak değiştirilmiş, ya da saatinden sonra bitirilmiş ve üzerinde oynama yaparak değiştirilmiştir. Sırf bu durum dahi 11.12.2015 tarihinde yapılan ihalenin feshini gerektirmektedir.

 

6- Ayrıca, satış ilanının tüm ilgililere usulünce tebliğ edilmesi gerektiği halde bunun yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda arzedilen nedenlerle, usul ve yasaya aykırı olarak Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünün Web Tasarım Hizmetleri tarihinde yapılan ihalenin feshedilmesi gerekmektedir.

 

Hukuki Nedenler           : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

Hukuki Deliller              : İcra Dosyası ve İçeriği

 

Sonuç Ve İstem              :Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle şikayet/dava konusu ihalenin feshine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.18.12.2015

 

İhalenin Feshini Talep Eden Davacı/Borçlu

Ankara Web Tasarım

 

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP