Ankara Responsive Web Tasarım Firması

by / Pazar, 13 Kasım 2016 / Published in Genel

Tel:(232) 330 01 61

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No : 2014/77557

Ankara Responsive Web Tasarım Beyanda Bulunan
Müşteki : Ankara Web Tasarım

Vekili : Ankara Web Tasarım.)
Alacaklı : Ankara Web Tasarım Anonim Şirketi ve Yetkilileri

Konusu : Bir kısım beyanlarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar :

Başsavcılığınıza yaptığımız şikayet doğrultusunda, halen soruşturması devam etmekte olan yukarıda numarası yazılı dosyanıza ilişkin bir kısım beyanlarımızı sunmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1- Ankara Responsive Web Tasarım Öncelikle her ne kadar, Başsavcılığınızca suça konu icra takibinin İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/966E sayılı dosyasında yargılamaya konu edildiğini; dosya gerekçeli kararının incelendiğinde takip konusu senetlerin teminat senedi olduğu ve ödendiğinin takip hukukunda geçerli ve İİK 169/A-1 maddesinde belirtilen yazılı belgelerle ispatlanamadığı gerekçesiyle 27.11.2013 tarihinde davanın reddine karar verildiğinin anlaşıldığını; anılan Mahkeme kararı ile suça konu senetlerin bedelsiz kaldığına dair iddianın örtüşmediğinden bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, tarafımızca söz konusu takipsizlik kararına 31.03.2014 tarihli dilekçemiz ile itiraz edilmiştir.

İtirazlarımız doğrultusunda ise Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/3025 D.İş sayılı dosyası ile ‘’İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/966E. sayılı kararının da Yargıtay incelemesi bitirilip karar kesinleştikten sonra evrakının muktezaya bağlanması gerektiği anlaşılmakla itirazımızın kabulüne ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına’’ karar verilmiştir.

2- Anılı Yargıtay incelemesinin neticesinde, söz konusu İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/966E. sayılı dosyası hakkında verilen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2014/6300E. 2014/8378K. sayılı 24.03.2014 tarihli bozma ilamının ve yine anılı dava dosyasında davalı Total Oil Türkiye A.Ş. vekili tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddine ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/21225 E. 2014/24205K. sayılı ilamının bir örneği 10.11.2014 tarihli daha önceki beyanımız ile sunulmuş olup, söz konusu İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin Ankara Web Tasarım no’lu yeni esas ile kaydedilmiştir.

Yapılan yeni yargılama sonucunda İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/655 E. 2015/25 K. sayılı ilamı ile davamızın kabulüne karar verilmiştir. İşbu karar davalı (şüpheli) yanca temyiz edilmiş bir örneğini ekte sunmuş olduğumuz Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2015/7833E, 2015/17645K sayılı 23.06.2015 tarihli ilamı ile İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/655E. 2015/25K. sayılı kararı onanmış ve yine ekte sunmuş olduğumuz anılı dava dosyasında Ankara Web Tasarım vekili tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddine ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin ………………. sayılı ilamı ile İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/655E. 2015/25K. sayılı kararının kesinleştiğini bildirir ve şüpheliler hakkında eylemlerine uyan Kanun maddesi uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

Sonuç ve İstem: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, bir kısım beyanlarımızı sunar ve Şüpheliler hakkında eylemlerine uyan Kanun maddesi uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim. 21.12.2015

Ankara Web Tasarım

TOP