Ankara Web Tasarım

by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Açıklamalar                         :

Davacı Ankara Web Tasarım tarihli dava dilekçesinde özetle ‘’Davalı borçlunun müvekkile olan borcunu ödememesi nedeniyle, İzmir 13. İcra Müdürlüğü’nün 2015/7425E. Sayılı dosyası ile icra takibine geçilmiş, davalı borçlunun itirazı üzerine icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Müvekkil ile davalı arasında imzalanan 01.09.2014 tarihli sözleşmenin 21. Maddesinde belirlendiği gibi davalı tarafından alınacak ruhsat ve izinler dahilinde sözleşme konusu çelik konstrüksiyon işinin müvekkil tarafından yapılması hususunda anlaşılmıştır. Bu sözleşme gereğince müvekkil tarafından ilgili yerde inşaat işine başlanılmış ve bitime yakın bir hale getirilmiştir. İnşaat devam ederken Alanya Belediye Başkanlığı’nın 17.09.2014 tarihli 25708 seri numaralı tutanağı ile inşaat izni ve ruhsatı bulunmadığından inşaat alanı mühürlenmiş ve müvekkilin bu sahada çalışması davalının kusurlu hareketi neticesinde imkansız bir hal almıştır.  Bu durum davalıya bildirilmiş ve davalı ile sözleşme gereğince yapılan işlerin malzeme bedelinin ödeneceği hususunda anlaşmaya varılarak müvekkilden fatura düzenlenmesi istenmiştir. Bu malzeme ve işçilik bedellerine ilişkin olarak müvekkilce 19.11.2014 tarihli 589667 seri numaralı 147.500.00TL bedelli fatura kesilmiş ve davalıya gönderilmiştir. Sözleşme gereğince davalı tarafından müvekkile yapılan peşin ödeme miktarı olan 115.000.00TL bu fatura bedelinden müvekkilce düşülmüş, bakiye bedel takip konusu yapılmıştır. Fakat davalı tarafından borca takibe, faize kötüniyetli olarak itiraz edilmiştir.  Davalı taraf kötüniyetini devam ettirerek İzmir 14. İcra Müdürlüğü’nün 2015/705E sayılı dosyasıyla müvekkil aleyhine icra takibi yapmıştır’’; diyerek işbu davayı açmıştır. . Ancak davacının talepleri ve işbu dava haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

  1. Asıl Davaya Karşı Cevaplarımız
  2. Müvekkil ile Davacı/ karşı davalı arasında imzalanan 01.09.2014 tarihli sözleşme dahilinde Müvekkil Şirket tarafından alınacak ruhsat ve izinlere müteakip sözleşme konusu çelik konstrüksiyon işinin davacı/karşı davalı tarafından yapılması hususunda anlaşılmıştır. Bu sözleşme gereğince müvekkil tarafından ilgili yerden ruhsat ve izinler alınacak, ve bu izinlere müteakip davacı/karşı davalı tarafından çelik konstrüksiyon işine başlanacaktır. Ancak Müvekkil tarafından sözleşmede bahsi edilen inşaat ruhsat ve izinleri alınamamıştır. Bu nedenle de inşaata başlanması mümkün olmamıştır. Davacı taraf beyanlarından, Alanya Belediye Başkanlığı’nın 17.09.2014 tarihli 52708 seri numaralı tutanağı ile inşaat izni ve ruhsatı bulunmadığından bahisle inşaat alanının mühürlendiği anlaşılmaktadır. Ancak, Müvekkil Şirket tarafından gerekli izin ve ruhsatlar alınamadığından zaten inşaata başlanmamış olup, inşaat alanının mühürlendiği ana kadar da evleviyetle davacı/karşı davalı yanca inşaat alanında herhangi bir inşai faaliyet yürütülmemiş, herhangi bir malzeme getirilmemiştir. İnşaatın yürütülmesi dayanak sözleşmenin 21. Maddesi gereğince mümkün olmadığı gibi, yasal olarak da mümkün değildir, ayrıca, 6098 sayılı TBK  madde 27. Ve 472 Ankara Web Tasarım  de aykırıdır.  Zira Borçlar Kanunu’na göre de sözleşmede bir açıklık yoksa dahi, inşaat yapılacak arsanın imar durumunun alınması, plan ve projelerin belediyeden onaylatılması ve Ankara Web Tasarım   yapı izninin alınması, mülkiyet hakkıyla bağlantısı nedeniyle iş sahibinin yani müvekkil şirketin yükümlülüğüdür.

Kaldı ki; yapı izninin alınamaması veya projelerin onaylatılamaması Ankara Web Tasarım  “sürekli/mutlak olanaksızlık” nedenine dayanıyorsa, inşaat sözleşmesi BK. Madde 20’ye göre geçersiz sayılır. Geçersiz sözleşmeden taraflara yükümlülük doğmaz. Bu nedenle karşı tarafın malzeme veya başkaca taleplerinin kanuni dayanağı yoktur.

Karşı tarafın malzeme bedellerine ilişkin talebinin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Zira, inşaat ruhsatı alınamadığı için yasal olarak işe başlanması mümkün olmadığı halde, Davacı/Karşı davalının işe başladığını iddia ederek malzeme talebinde bulunması mümkün değildir. Aksine, gönderdiği sözleşme bedeli avansı  olan 115.000.TL. tutarında Müvekkil Şirket Davacı/Karşı davalıdan alacaklıdır. Bu nedenle karşı davamız ikame edilmiştir.

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP