Ankara Web Tasarım

by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

 

 

IV. DAVALI-BORÇLU ŞİRKET, TİCARİ HAYATIN OLAĞAN GEREKLİLİĞİ NEDENİYLE DAVA KONUSU TAŞINMAZLARINI SATMIŞTIR, IZRAR KASTI YOKTUR, MÜVEKKİL BAYRAMOĞULLARI KABLO AŞ.’NİN OLMAYAN IZRAR KASTINDAN HABERDAR OLMASI DİĞER DAVALI-BORÇLU ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU BİLMESİ-ARAŞTIRMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR . BU NEDENLE İİK. 280. MADDESİNİN DAVAMIZDA UYGULAMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.

 

 

 

Zarar verme kastından dolayı iptal(1)

         “Madde 280 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/115 md.)

         (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/66 md.) Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya  iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır.

         (Mülga ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)

         (Değişik: 9/11/1988 – 3494/55 md.) Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun birinci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 279  uncu maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir.

         Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdiyle hareket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı takdirde bütün alacaklıların ıttılaını temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilan olunduğunu ispatla çürütülebilir.”

 

Davalı şirketler arasında hiçbir ticari ilişki bulunmamaktadır bu nedenle Müvekkil Şirket, diğer davalı/Borçlu Şirketin mali durumu, alacak/borç dengesi hakkında bilgi sahibi değildir, olamaz. Zira tasarruf tarihi itibariyle Davalı/Borçlu Web Tasarım Firması Kablo Ltd.Şti. aleyhinde girişilmiş hiçbir icra takibi, haciz, temerrüde düştüğü bir borç, yada bu nedenle hesaplarının kat edildiğine dair bir ihtarname bulunmamaktadır. Bu nedenle Davalı/Borçlunun ödeme kabiliyetini yitirdiği yönünde bir duyum almamıştır, böyle bir durumu araştırma imkanına da sahip değildir. Müvekkil Şirket, iyiniyetle ve gerçek bedelini ödemek suretiyle dava konusu taşınmazları satın almıştır.   Nitekim, dava konusu taşınmazlar üzerinde ne bir rehin ne bir haciz nede başka bir takyidat olmadığı ve davalı/Borçlunun ödeme güçlüğü içine düştüğünü gösterir hiçbir emare bulunmadığı için taşınmazları satın almakta bir sakınca görmemiştir. Kaldı ki; borçlu Web Tasarım Firması Kablo AŞ.’de, iyiniyetle ve gerçek anlamda dava konusu taşınmazları satmış, bedelini tahsil etmiş ve şirket kaynaklarına dahil etmiştir.

 

Dava konusu taşınmazlar, tarla vasfında ve tarımsal alan olarak kullanılan taşınmazlardır. Taşınmazlar üzerindeki şerhten de anlaşılacağı üzere tarımsal alan dışında kullanılması da mümkün değildir. Davalı/Borçlu Şirketin faaliyet alanı kablo üretimi ve satışıdır. Faaliyet konusuna yönelik olarak kablo üretimini, Manisa Salihli’de kendisine ait fabrikasında yapmaktadır. Kısacası; tarla niteliğindeki, tarımsal alan olarak kullanılan, ticari maksatla kullanılması mümkün olmayan dava konusu taşınmazlar, Davalı/Borçlunun faaliyet konusu ile ilgisi olmayan yani ticari işletmeye dahil olmayan, ticari işletmeye daimi olarak özgülenmesi söz konusu bile olmayan, ticari emtia niteliği taşımayan malvarlıklarıdır. Tüm taşınmazları birlikte değerlendirildiğinde ise, malvarlığının çok küçük bir kısmını teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

 

  • Yargıtay Ankara Web Tasarım (EK-20)

“..Borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafı olan üçüncü kişi tarafından bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu ispat edilmiş olmadıkça üçüncü kişinin kötüniyetli sayılamayacağı..”

 

Yargıtay Ankara Web Tasarım Sayılı kararında; (EK-21)

“..Davacı Banka vekili, davalı borçlular aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak mal bulunamadığını ileri sürerek borçluların, dava konusu taşınmazlarını diğer davalılara satışlarına ilişkin tasarrufun iptalini talep etmiştir. Davalının taşınmazı satın alırken taşınmaz üzerinde bulunan takyidatların ve satış bedeline mahsuben yapılan ödemelerin de bedel karşılaştırılması sırasında nazara alınması gerekir. Bu nedenle bu davalıya yapılan satışta bedel farkının oluştuğu kabul edilemez. Ayrıca davalı borçlular ve davalı arasında akrabalık, arkadaşlık, ticari ilişki gibi borçlunun mal kaçırma kastını 3. kişinin bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunu gösterir bir yakınlığın da ispat edilemediği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca bu davalı açısından yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir….”

 

Nitekim, yukarıda da izah ettiğimiz üzere, dosyaların incelenmesi neticesinde, tasarruf tarihi ve hatta ve hatta takip tarihi itibariyle dahi, borçlu şirket adına kayıtlı bir çok gayrimenkul bulunmakta olduğu, Borçlu Şirkete ait bu gayrimenkullerin, başka alacaklılar tarafından haczedilmiş ve devamında satış işlemlerine başlanmış olduğu tespit edilmiştir. Kısaca, davacı, alacağın tahsili için asıl borçlu aleyhine tüm kanun yollarını tüketmemiş ve işbu davayı koşulları oluşmadan açmıştır.  Ayrıca, DAVALI ŞİRKETLER ARASINDA TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE HİÇBİR TİCARİ İLİŞKİ MEVCUT DEĞİLDİR, DAVALILAR ARASINDA, HİÇBİR MAL ALIM/SATIMI OLMAMIŞTIR. DAVALI ŞİRKETLERİN BİRBİRLERİ İLE TEK ALIŞ VERİŞİ DAVA KONUSU EDİLEN TASARRUFA KONU TAŞINMAZLARIN ALIM/SATIMINDAN İBARETTİR.  Dolayısıyla Müvekkil Şirket, diğer davalı/Borçlu Şirketin mali durumu, alacak/borç dengesi hakkında bilgi sahibi değildir, olamaz. Zira tasarruf tarihi itibariyle Davalı/Borçlu Web Tasarım Firması Kablo Ltd.Şti. aleyhinde girişilmiş hiçbir icra takibi, haciz, temerrüde düştüğü bir borç, yada bu nedenle hesaplarının kat edildiğine dair bir ihtarname bulunmamaktadır. Bu nedenle Davalı/Borçlunun ödeme kabiliyetini yitirdiği yönünde bir duyum almamıştır, böyle bir durumu araştırma imkanına da sahip değildir. Müvekkil Şirket, iyiniyetle ve gerçek bedelini ödemek suretiyle dava konusu taşınmazları satın almıştır.   Nitekim, dava konusu taşınmazlar üzerinde ne bir rehin ne bir haciz nede başka bir takyidat olmadığı ve davalı/Borçlunun ödeme güçlüğü içine düştüğünü gösterir hiçbir emare bulunmadığı için taşınmazları satın almakta bir sakınca görmemiştir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi  gerekmektedir.

 

Deliller                     : Banka dekontları, Keşif, Tanık, Bilirkişi incelemesi, Müvekkil Şirket ticari defter ve kayıtları, diğer davalı ticari defter ve kayıtları, Yargıtay Kararları,  ve karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma ve yargılama sırasında ortaya çıkacak hususlara ilişkin delil sunma haklarımız saklı kalmak kaydıyla sair yasal deliller.

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

 

1- Öncelikle dava konusu satış bedelinin icra takip dosyasından daha fazla olduğunu iddia eden birleşen davanın davacısının kendi içinde çelişen beyanları gözönünde bulundurularak eksik harcın tamamlatılmasına, eksik harcın tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılmasına,

 

2- İzmir 1. Ankara Web Tasarım. Sayılı dosyasının işbu davada BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINI ve KESİNLEŞMESİNİN Ankara Web Tasarım, bekletici mesele yapılacak dava kesinleşinceye kadar eldeki davanın ön incelemeye alınmasını,

 

3- Haksız ve mesnetsiz işbu davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 16.02.2016

 

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP