by / Çarşamba, 11 Mayıs 2016 / Published in Ankara Web Tasarım

Açıklamalar             :

Davacı tarafından açılan itirazın iptali davasında İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Ankara Web Tasarım tarihli kararı ile; “… Manisa İli, Salihli İlçesi, Hasalan mah., 625 parselde kayıtlı taşınmazın 3/4 hissesinin tapuda satış bedelinin 678.000.TL. gösterilmesine rağmen satış değerinin gerçekte 964.200,60.TL. olduğu, diğer dava konusu Ankara Web Tasarım , 1026 parselde kayıtlı taşınmazın tapuda satış bedelinin 76.000.TL. gösterilmesine rağmen satış değerinin gerçekte 91.161,40.TL. olduğu, satışın borçlu davalı Ankara Web TasarımHakkında başlatılan icra takibinden kurtulmak için yapıldığı kanaatine varıldığı, tasarrufun iptali davasının ispatlandığı anlaşılmakla…” şeklindeki gerekçesiyle “davanın kabulüne, dava konusu taşınmaz satışlarına ilişkin yapılan tasarruf işlemlerinin iptaline, davacının alacaklı olduğu İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün Ankara Web Tasarım esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazlar için davacıya icra dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olmak üzere haciz ve cebri icra yoluyla satışı için yetki verilmesine” karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar usul ve yasaya aykırı olup temyizen incelenerek bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

  1. YEREL MAHKEME KARARINDAN, HANGİ HUKUKSAL NEDENE DAYALI OLARAK TASARRUFUN İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ ANLAŞILAMAMAKTA OLUP, İİK. Ankara Web Tasarım MADDELERİNE AYKIRI BİR DURUM DA TESPİT EDİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN, USUL VE YASAYA AYKIRI YEREL MAHKEME KARARININ BOZULMASI GEREKİR.

İİK. 277. Maddesinde, iptal davalarının amacının, borçlunun İİK.  278, 279 ve 280. maddelerinde belirtilen tasarrufların butlanına hükmetmek olduğu açıklanmaktadır. Yerel mahkeme;  “… Manisa İli, Salihli İlçesi, Hasalan mah., 625 parselde kayıtlı taşınmazın 3/4 hissesinin tapuda satış bedelinin 678.000.TL. gösterilmesine rağmen satış değerinin gerçekte 964.200,60.TL. olduğu, diğer dava konusu  Manisa İli, Salihli İlçesi, Hasalan mah., 1026 parselde kayıtlı taşınmazın tapuda satış bedelinin 76.000.TL. gösterilmesine rağmen satış değerinin gerçekte 91.161,40.TL. olduğu, satışın borçlu davalı Tekgrup San.Tic.Ltd.Şti. Hakkında başlatılan icra takibinden kurtulmak için yapıldığı kanaatine varıldığı, tasarrufun iptali davasının ispatlandığı anlaşılmakla…” şeklindeki gerekçesiyle “davanın kabulüne, dava konusu taşınmaz satışlarına ilişkin yapılan tasarruf işlemlerinin iptaline,..” şeklindeki gerekçe ile tasarrufun iptaline karar vermiş olup, gerekçesinde 278 vd. Maddelerinden hangisine dayalı olarak tasarrufun iptaline karar verildiğine ilişkin hiçbir dayanak gösterilmemiştir..

Yerel Mahkeme kararının hiçbir bölümünde, İİK. 278, 279 ve 280. Maddelerine aykırılık bulunduğuna dair hiçbir tespit veyahut değerlendirme, gerekçe bulunmamaktadır. Gerekçeli kararda “…. Taşınmazın tapu satış değerinin Ankara Web Tasarım  gerçek satış değerinin 964.200,60.TL.  olduğu, ……. Taşınmazın tapu satış değerinin 76.000.TL., gerçek satış değerinin 91.161,40.TL. olduğu ” şeklinde gerekçe ile yetinilmiş, satış bedeli olarak ödenen 783.946,00.TL. İle gerçek değer olarak belirlenen toplam 1.055.362.TL. Arasında pek aşağı değer farkı olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Böyle bir değerlendirme yapılması da zaten mümkün değildir zira değerler arasında mislini aşan bir fark bulunmamakla, pek aşağı değer farkından söz edilemeyeceği aşağıda sunduğumuz yasal mevzuat ve Yargıtay kararları birlikte incelendiğinde net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, Yerel Mahkemenin davanın reddine karar vermesi gerekirken kabulüne karar vermesi mümkün değildir, usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararının  bozulması gerekir.

Tagged under:

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.

TOP